Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Spasavamo se Hristovim životom u nama

„Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ Rimljanima 5:10

Čovekovo pomirenje sa Bogom ispunio je Hrist. Samo On je mogao pronaći i spasiti izgubljenog čoveka. On je to učinio postavši čovek i ujedinivši u Sebi čovečanstvo sa Bogom.

Isus je dobio „uzvišeniju službu“ (Jevrejima 8:6) i videćemo koja je priroda te službe i zašto je ona bolja od prethodne stare. Videćemo i kako je Hristova služba povezana sa drugim delom stiha u Rimljanima 5:10, „koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“

Šta je tačno ova bolja služba i zašto je bolja? Odgovor na ovo pitanje pronalazimo u 2. Korinćanima:

„Koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza, ne pisanog zakona, nego Duha. Jer pisani zakon osuđuje na smrt, a Duh oživljava. Ali ako je služba smrti, čija su slova bila ugravirana u kamenu, nastala u slavi, tako da Izraelovi sinovi nisu mogli netremice da gledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica, dokle ne iščezne, zar neće onda služba duha biti još slavnija? Jer ako je zakon koji donosi osudu bio slavan, mnogo je slavnija služba koja donosi pravednost. Tako je i ono što je jednom bilo proslavljeno sada lišeno slave, kad se uporedi s onim što ima uzvišeniju slavu. Jer kad je slavno ono što prestaje, mnogo će slavnije biti ono što ostaje. Imajući dakle takvo očekivanje, nastupamo sa svom otvorenošću.“ 2. Korinćanima 3:6-12

Ovaj tekst nam prikazuje dve službe:

Služba slova zakona

– pisani zakon osuđuje na smrt

– je služba smrti, čija su slova bila ugravirana u kamenu, nastala u slavi

– zakon koji donosi osudu je bio slavan

– proslavljeno

Služba Duha

– Duh oživljava

– služba duha će biti još slavnija

– slavnija je služba koja donosi pravednost

– ima uzvišeniju slavu

Služba zakona imala je „slova ugravirana u kamenu“ i prošla je. Služba duha ostaje. Ta služba je „uzvišenija služba“ i u poređenju sa prethodnom službom, ona je:

– slavnija
– ima uzvišeniju slavu

Šta je bolja služba koju je Isus stekao? To je služba duha. Šta to znači. Zašto je ona bolja? Da bismo pronašli odgovor na ovo pitanje, potrebno je da znamo ko je duh! Ako nastavimo da čitamo 2. Korinćanima 3, videćemo:

„Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.“ 2. Korinćanima 3:17

„Gospod je taj Duh!“ Ko je taj Gospod u tekstu?

„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ 1. Korinćanima 8:6

Drugim rečima, kada Pavle kaže „Gospod je taj Duh“, on zapravo misli „Isus je taj Duh.“ Tako kada primimo Svetog Duha, Utešitelja, mi zapravo primamo Duh ili život Isusa Hrista.

Zapazite Isusove reči: „Isus je povikao iz sveg glasa: „Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!” Kad je to rekao, izdahnuo je.“ Luka 23:46

Kao posledica Hristovog dovršenog dela, šta Otac može da učini sa Duhom Svog Sina:

„A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!” Galatima 4:6

Ovo je suština jevanđelja. Setite se da je Božja namera uvek bila i uvek će biti: u Hristu je blagosloveno sve što je stvoreno. Kada se čovek razdvojio od Boga kroz greh, Božja ljubav i namera prema čoveku se nisu promenile. On će i dalje blagosloviti čoveka na isti način zbog Isusovog utelovljenja, smrti i vaskrsenja. Hristov život i smrt su trebali da obezbede način da se čovek ponovo vrati Božjoj nameri. To bi obezbedilo način da čovek primi obećane blagoslove kroz Hrista. Da bi se sve ovo dogodilo, Hrist, obećano Seme, Božansko – Ljudsko Seme mora prebivati u palom čoveku. Biblija kaže „u Njemu je bio život i život je bio svetlost ljudima“ (Jovan 1:4). U Hristu je život i mi treba da primimo Njegov život, u suprotnom nemamo život. Isus je rekao „zato što ja živim, i vi ćete živeti“ (Jovan 14:19). Kada On živi u nama, mi živimo Njegovim životom. Vaš i moj život nikada neće biti prihvatljivi u Božjim očima. On ne modifikuje moj život, niti ga popravlja. Bog želi da mi da novi život, sam život Njegovog Sina, Isusa. To je jedini način na koji čovek može da se vrati Božjoj nameri.

Važnost identiteta Svetog Duha

Zamračivanjem identiteta Svetog Duha kao Hristovog života, Sotona je ubedio milione ljudi da duh koji prebiva u njima nije Hrist, već drugo Božansko biće. Na taj način on je izmenio istinu o prebivanju Hrista u ljudima, u prebivanje drugog bića zvanog Bog Sveti Duh. Stoga on pokušava da promeni Božju nameru „u Hristovom prebivanju imamo život“ u „u prebivanju Boga Svetog Duha imamo život.“

Verovanje da je Sveti Duh bilo ko drugi do Duh Isusa Hrista, predstavlja nerazumevanje Božje namere. Zamračivanjem identiteta istinskog Duha, Sotona je zamračio i sakrio Božju ljubav koja se ispoljava u vraćanju čoveka Božjoj nameri.

Služba Duha je služba Hristovog života

Vratimo se na naša pitanje – šta je bolja služba i zašto je bolja? Služba Duha je očigledno služba Hristovog života!
Nova služba je bolja od stare zato što imamo Prvosveštenika koji služi Svojim životom onima koji veruju u Njega. Zbog toga je Biblija naziva „služba Duha“ (2. Korinćanima 3:8). To je služba Duha i Hristovog života. „Bićemo spaseni „NJEGOVIM ŽIVOTOM“ (Rimljanima 5:10). Šta to tačno znači za mene danas? Jevanđelje, iskustvo novog rođenja je natprirodno delo koje ima veze sa mojim ličnim i praktičnim životom danas. Zapazite šta Pismo kaže:

„Onoga koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi postanemo pravednost Božija u njemu.“ 2. Korinćanima 5:21

Zapazite reči upotrebljene u gornjem stihu. Bog je Isusa učinio grehom, kako bismo mi mogli primiti novi život. Mi treba da budemo učinjeni pravednošću, odnosno treba da primimo život pravednosti. Ovo je mnogo više od promene u nebeskim knjigama. Spasenje ima veze sa mnom na ovoj zemlji. Ponovo Biblija kaže:

„Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ Rimljanima 5:10

Smrt Božjeg Sina na krstu pomirila nas je sa Bogom; potpisani su oslobađajući dokumenti i ljudski rod je proglašen slobodnim. Ali to nije dovoljno da nas spasi. Tekst kaže da nas je Njegova smrt pomirila sa Bogom, a sada kada smo pomireni, bićemo spaseni Njegovim životom. Hrist je bio učinjen grehom zbog nas, kako bismo mi mogli primiti pravedan život, prema Božjoj pravednost. Isus nije samo umro mojom smrću, nije me samo pomirio sa Bogom, već mi je dao Svoj sopstveni pravedni život, odslikavajući savršeno Božje obličje. On me vraća u jedinstvo sa Bogom koje je Adam imao pre pada u greh. On obnavlja savršeno moralno Božje obličje u meni. Hristova smrt me je pomirila sa Bogom, ali nije obnovila Božje moralno obličje u meni. Obezbedila mi je način da budem spasen, ali sama po sebi me ne spasava. Zbog toga mi Isus danas nudi Svoj život. Samo primanjem Njegovog savršenog života, ja postajem savršen. Samo primanjem Njegovog života će Božje obličje biti obnovljeno u meni.

Kako smo učinjeni Božjom pravednošću u Hristu? Kako Božja namera transformiše izgubljeno, izopačeno, nepravedno ljudsko biće u Božju pravednost? Odgovor se nalazi u jevanđelju. Kada prihvatim Isusa kao svog ličnog Spasitelja i kada prihvatim delo pomirenja koje je On ostvario za mene, ja primam Njegov lični pobedonosni život. Njegov pobedonosni, pravedni, čisti, savršeni život se daje meni. Stoga postajem jedno sa Bogom i u meni se obnavlja Božje obličje. Zapazite šta Biblija kaže:

„Kud god pođemo, uvek u svom telu trpimo smrtne patnje kakve je trpeo Gospod Isus, da se i Isusov život pokaže u našem telu. Jer mi koji smo živi uvek se nalazimo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, da se i Isusov život pokaže u našem smrtnom telu.“ 2. Korinćanima 4:10-11

Upravo ovde u ovom palom svetu i u ovom smrtnom i izopačenom telu, Isus će kroz nas svetu pokazati svoj sopstveni život. Pismo kaže da je Hrist naš život. Ovo se ne odnosi samo na večni život. Nikako. To se odnosi na naš život ovde i sada. Zato Jovan kaže da već imamo večni život.

„A u ovome je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.“ 1. Jovanova 5:11-13

Antihrist

U svetlu ovoga, zapazite kako Jovan identifikuje Antihrista:

„A svaki duh koji ne priznaje da Isus Hrist u telo dolazi, nije od Boga: i to je duh antihrista, za koga čuste da dolazi, i sad je već na svetu.“ 1. Jovanova 4:3

Zapazite da nije rečeno „došao je“ – prošlo vreme, već „dolazi“ – sadašnje vreme. Jovan nije govorio o prvom Isusovom dolasku, ne. On je govorio o Hristovom prebivanju u mom telu, danas.

Kontekstualno, on je rekao: „I koji drži upute njegove u njemu stoji, i on u njemu. A mi po Duhu koji nam je dao znamo da on stoji u nama. Ljubazni! Ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svet. Po ovom prepoznajte Duha Božijeg: svaki duh koji priznaje da Isus Hrist u telo dolazi, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da Isus Hrist u telo dolazi, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svetu.“ 1. Jovanova 3:24; 4:1-3

U skladu sa kontekstom, Jovan je rekao da Isus ostaje i prebiva u nama i da Antihrist negira ovu istinu. Antihrist negira da Isus „dolazi u telo“, u moje telo danas. Antihrist negira činjenicu da Isus lično prebiva u vernicima.

Evo kako je jedan hrišćanski autor objasnio gornji pasus. „Šta drugo može pokazati univerzalnu vladavinu obličja pobožnosti, ne samo bez sile nego i uz negiranje sile? Jer ovo obličje pobožnosti će negirati da je Isus došao u telo. Svaki duh koji priznaje da je Isus došao u telo je Božji Duh. Svaki duh koji ne ispoveda da Isus dolazi u telo – ne da je došao, već da sada dolazi u moje telo – Hrist u nama, nada slave, Hrist prebiva u nama, Bog vlada u carstvu Božjem koje je u nama – eto to je značenje. Svaki duh koji ne ispoveda da Isus Hrist dolazi u telo, nije od Boga. I to je duh Antihrista. Vi ste od Boga, dečice, i pobedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svetu.“ Alonzo T. Jones; GCB; February 13, 1895 page 132

Dragi Čitaoče, Antihrist negira ovu istinu koja predstavlja temelj pravednosti verom. On želi da je sakrije od naših očiju. On ne želi da vidiš da je Isus tvoj Utešitelj, da je Isus Onaj koji prebiva u tvom srcu i koji živi svoj život u tebi i kroz tebe.

Sve što nam treba je u Hristu

„Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene.“ Galatima 2:20

Hrist je taj koji živi Svoj pravedni, pobedonosni otkupljeni život u tebi. Istog trenutka kada prihvatiš Isusa za ličnog Spasitelja i Zamenika, postaješ jedno sa Bogom. Život koji primaš je život koji je jedno sa Bogom. Biblija kaže:

„A onima koji su ga primili dao je pravo (silu) da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime.“ Jovan 1:12

Grčka reč prevedena kao „sila“ može označavati:

• autoritet
• snagu
• moć
• nadležnost
• slobodu
• pravo

Sve ovo se nalazi u Hristu, obećanom Semenu. On je taj koji živi Svoj život u nama; a ne drugo Božansko biće.

„Kojima je Bog hteo da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hrist u vama, iščekivanje slave.“ Kološanima 1:27

„I da Hrist prebiva kroz veru u vašim srcima, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni.“ Efescima 3:17

U njemu primamo sve, svaki blagoslov koji može biti dat ljudskom rodu. Zapazite šta Biblija kaže:

„Koji zacelo nije poštedeo vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako da nam zajedno s njim sve milostivo ne daruje?“ Rimljanima 8:32

Ako imate Sina, vi ste Božji naslednik i sunaslednik sa Hristom. Isus je rekao „Zaista, zaista, kažem vam, onaj ko veruje u mene ima večni život.“ (Jovan 6:47)

U Semenu – Hristu, čovek je obnovljen i vraćen Božjoj nameri. U Semenu, čovek ima novi život i novog roditelja. U Semenu, čovek ima jedinstvo sa Bogom i u njemu je obnovljeno Božje obličje. U Hristu, čovek može da pristupi nebeskom skladištu, pošto je usvojen u Božju porodicu. U Semenu, čovek je pomiren i spasen. Zato je krucijalno za nas da razumemo ko će doći i prebivati u našim srcima. Kada primim Božjeg duha kao utešitelja i Duha istine, ja primam sam Hristov život, Njegov pobedonosni, pravedni, otkupljeni i posvećeni život.

Print Friendly, PDF & Email
27 Septembra 2019
Kategorije: Blog, Hrist u nama, Jevanđelje