Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Suverenitet Boga Oca

Šta Biblija ima da kaže o suverenitetu Boga Oca? Evo nekih činjenica o Bogu Ocu koje će malo rasvetliti ovu temu:

1. Otac je vrhovni Izvor svega.

1. Korinćanima 8:6 „Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“
2. Korinćanima 5:18 „A sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom kroz Isusa Hrista i dao nam službu pomirenja.“
Rimljanima 11:36 „Jer sve je od njega i kroz njega i za njega. Njemu neka je slava u svu večnost. Amin.“
Efescima 3:14,15 „Zato savijam kolena pred Ocem našeg Gospoda Isusa Hrista, po kome se zove svaka porodica na nebu i na zemlji.“

2. Otac je Hristov Bog.

a. Tokom utelovljenja
Matej 27:46 „Oko devet sati povika Isus veoma glasno: „Eli, Eli, lama azavtani?” („Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”)“
b. Nakon Njegovog vaskrsenja
Jovan 20:17 „Isus joj reče: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu, nego idi mojoj braći i reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.’”
Efescima 1:3 „Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Hristu;“
Otkrivenje 3:12 „Onoga ko pobedi učiniću stubom u hramu mog Boga i on više neće izaći odatle. Napisaću na njemu ime mog Boga i ime grada mog Boga, novog Jerusalima koji silazi s neba od mog Boga, i moje novo ime.“
(Videti Jevrejima 1:9 i 1. Petrova 1:3)

3. Otac se izričito naziva Svevišnji…

Psalmi 78:17 „A oni su mu još više grešili, buneći se protiv Svevišnjega u kraju bezvodnom.“
Isaija 63:8-10 „Jer je on rekao: ‘Zaista, oni su moj narod, sinovi koji nikada neće biti neverni.’ I tako je on postao njihov Spasitelj. U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol. Njegov ih je glasnik spasao. U svojoj ljubavi i svojoj samilosti on ih je otkupio, podizao ih je i nosio sve davne dane. Ali oni su se bunili i žalostili njegov Sveti Duh. Zato im je on postao neprijatelj, ratovao je protiv njih.“
Bog Otac je predmet ovih stihova. Pominju se dva Bića, Bog Otac (koji se naziva i „njihov Spasitelj“) i Hrist (koji je nazvan „Njegov glasnik“).

…Dok je Isus nazvan „Sin Svevišnjeg.“
Marko 5:7 „I povikao na sav glas: „Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”
Luka 8:28 „Kad je ugledao Isusa, povikao je, pao ničice pred njega i iz sveg glasa rekao: „Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Molim te, ne muči me!”
Gornji stihovi prave jasnu razliku između Oca i Sina. Otac je nazvan „Svevišnji,“ dok je Isus nazvan „Sin Svevišnjeg.“

4. Otac je stariji od Isusa

Jovan 14:28 „Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratiću se k vama.’ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.“
Reč „veći“ potiče od grčke reči „meizon“ što znači „stariji“ kao što je prevedeno u Rimljanima 9:12, „Bilo joj je rečeno: „Stariji će služiti mlađem.”

5. Otac je veći od svega

Jovan 10:29 „Ono što mi je moj Otac dao veće je od svega drugog. I niko ih ne može ugrabiti iz Očeve ruke.“

6. Otac je glava Hristu.

1. Korinćanima 11:3 „Ali želim da znate da je svakom mužu glava Hristos, a ženi je glava muž, a Hristu je poglavar Bog.“

7. Otac je iznad svega.

Efescima 4:4-6 „Jedno je telo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani – jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“

8. Otac je Gospod neba i zemlje.

Matej 11:25 „U to vreme Isus reče: „Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio malima.“ (videti i Luka 10:21)
Ne samo to, već nam Biblija otkriva neke stvari koje je Isus primio od Svog Oca, a koje dodatno rasvetljavaju suverenitet Boga Oca.

9. Šta je Isus primio od Svog Oca?

a. Njegov život
Jovan 5:26 „Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.“
b. Njegovu silu i autoritet
Matej 28:18 „Tada im Isus priđe i reče: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji.““ (videti Matej 11:27; Jovan 5:22-27; 17:22;
c. Njegovo carstvo
Danilo 7:14 „Njemu je bila predata vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna i nikada neće proći, a njegovo kraljevstvo neće propasti.“
Luka 1:32 „On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Gospod Bog daće mu presto Davida, njegovog Oca.“ (videti 1. Korinćanima 15:24-18; Efescima 1:22)
d. Njegovo pravo da primi obožavanje i poštovanje
Jovan 5:22-23 „Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud poverio Sinu, da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao.“ (videti Dela 2:36; Filipljanima 2:9-10; Jevrejima 1:6)
e. Njegovo ime
Filipljanima 2:9 „Zato ga je Bog i uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena“
Jevrejima 1:4 „I postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena.“
f. Sve
Jovan 3:35 „Otac voli Sina i sve je predao u njegove ruke.“

Gore navedeni stihovi su dovoljni da nam dokažu suverenitet Boga Oca. Ali time mi ne umanjujemo položaj, vrednost ili božanstvo Isusa, Božjeg Sina.

Print Friendly, PDF & Email