Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sveti Duh je Božji Duh, a ne treća ličnost Božanstva

Ako postoji jedan Bog i ako je Isus Hrist rođeni Sin Božji ko je onda Sveti Duh?

Biblija kaže da je Sveti Duh Božji Duh jer pripada Onome ko je svet a to je Bog.

Nauka o Trojstvu kaže da je Sveti Duh posebna, treća ličnost Božanstva, su-vječno i jednako biće sa Ocem i Sinom i svo troje zajedno čine trojedinog Boga. Prema Trojstvu, mi ne znamo stvarne identitete tri ličnosti Božanstva, oni su misterija, osim da te tri ličnosti čine jednog Boga ili Božanstvo i, kako neki interpretiraju, u Planu spasenja igraju uloge Oca, Sina i Svetog Duha.

Kako bi odbranili nauku o Trojstvu u dijelu koja se odnosi na Svetog Duha kao posebnu treću ličnost u odnosu na Oca i Sina, njeni zastupnici kao suprotnost navode da Sveti Duh ne može biti Božja bezlična sila ili energija. Zastupnicima trojstva je očigledno teže da se bore sa argumentima da je Sveti Duh Božji Duh i zato su njihovi napadi usmjereni protiv tvrdnji da je Sveti Duh bezlična sila ili energija od Boga.

Oni treba da se suoče sa sljedećim argumentom – da je Sveti Duh Božji Duh. Nije u pitanju bilo kakva treća ili posebna ličnost Božanstva, niti je u pitanju bezlična sila ili enegija.

Stari savez potvrđuje da je Sveti Duh Božji Duh:

„Nemoj me odbaciti od lica svoga, i Sveti Duh svoj nemoj uzeti od mene“ (Psalmi 51:11).

„Kada je Saul čuo te reči, Božji Duh je došao na njega“ (1. Samuelova 11:6).

„Spominjaću Gospodnju milost, hvaliću Gospoda zbog svega što je Gospod učinio za nas… Ali oni su se bunili i žalostili njegov Sveti Duh… Njegov narod se sjetio davnih dana, Mojsija, njegovog sluge… Gdje je onaj koji je u njega stavio svoj Sveti Duh… Kao što životinja silazi u dolinu, tako ih je Gospodnji Duh vodio do počinka“ (Isaija 63:7-14).

„…A duh Božji lebdio je nad površinom voda“ (1. Mojsijeva 1:2).

„Tada je Gospod rekao: Neće se moj Duh dovijeka sporiti sa  čovjekom, jer je on samo tijelo“ (1. Mojsijeva 6:3).

„Možemo li naći nekoga kao što je ovaj čovjek, u kome je Božji Duh?” (1. Mojsijeva 41:38).

„…Da ne bi poslušali zakon i riječi koje im je Gospod nad vojskama svojim Duhom slao preko ranijih proroka“ (Zaharija 7:12).

I Novi savez potvrđuje da je Sveti Duh Božji Duh, a ne neka odvojena, samostalna, posebna, treća ličnost Božanstva:

„A mi nismo primili duh svijeta, nego Duh koji je od Boga, da spoznamo ono što nam je Bog podario“ (1. Korinćanima 2:12).

„Prema tome, ko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga, koji vam daje svoj Sveti Duh“ (1. Solunjanima 4:8).

„I ne žalostite Božji Sveti Duh, kojim ste zapečaćeni u dan otkupljenja“ (Efescima 4:30).

Isus Hrist kada je započinjao misiju objavljivanja jevanđelja, radosne vijesti o spasenju, kazao je sljedeće:

„Gospodnji Duh je na meni, jer me je Bog pomazao da objavim dobru vijest siromašnima, da iscijelim one slomljenog srca, da propovijedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu, da propovijedam Gospodnju godinu milosti“ (Luka 4:18-19).

Božji Duh je bio u Isusu Hristu, a ne neka posebna ili treća ličnost Božanstva. Bog je to preko proroka najavio vjekovima prije nego što se Hrist utjelovio:

„Evo mog sluge, koga podupirem, izabranika moga, koji je po volji duše moje. Na njega sam stavio svoj Duh, i on će narodima donijeti pravdu“ (Isaija 42:1).

Pogledajmo Isusovu izjavu koju su zapisala dva njegova učenika iz svojih uglova i iz koje se jasno vidi da je Sveti Duh Božji ili Očev Duh.

 „Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unaprijed brinete šta ćete govoriti, nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, jer nećete govoriti vi, nego Sveti Duh“ (Marko 13:11).

 „A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca“ (Matej 10:19-20).

 

Duh, bilo Božji ili čovječiji, je dio osobe a ne osoba

Prema Bibliji, svako biće, uključujući i Boga, posjeduje tijelo i duh. Čovjek je stvoren sa tijelom i duhom, prema Božjem obličju.

„Gospod Bog je stvorio čovjeka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah (duh) života, i čovjek je postao živa duša“ (1. Mojsijeva 2:7).

„Ovako govori Gospod, koji je razapeo nebesa, zemlji položio temelje i čovjeku stvorio duh koji je u njemu…“ (Zaharija 12:1).

Čovjek ili duša sastoji se od spoja tijela i duha.

„Bdite i molite se, da ne padnete u iskušenje. Duh je, doduše, voljan, ali je tijelo slabo” (Matej 26:41).

„Zato proslavite Boga u svojim tijelima, i u duhu vašem što je Božje“ (1. Korinćanima 6:20).

Biblijski proroci su u vizijama vidjeli Boga, što potvrđuje da On ima i tijelo, odnosno spoljašnje tjelesno obličje:

„Miheja još reče: Zato čuj Gospodnju riječ: Vidim Gospoda kako sjedi na svom prestolu, a sva nebeska vojska stoji mu s desne i s lijeve strane“ (1. Carevima 22:19).

„U godini smrti cara Ozije, vidio sam Gospoda kako sjedi na visokom i uzvišenom prestolu, a rubovi njegove haljine ispunjavali su hram“ (Isaija 6:1).

Duh nije samostalno posebno biće, već komponenta živog bića, duh je uvijek nečiji, bilo da je Božji ili čovječji. Duh nije osoba, već dio osobe, Boga ili čovjeka. U Bibliji postoji paralela između čovjeka i njegovog duha sa Bogom i Njegovim Duhom:

 „Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čovjeku, osim duha čovječijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg“ (1. Korinćanima 2:11).

Za razliku od čovjeka čije je tijelo vezano za njegov duh, Božje tijelo, odnosno obličje, nije vezano za Njegov Duh i zato Bog može u svojoj tjelesnoj formi da sjedi na prestolu na Nebu i da istovremeno Duhom bude sveprisutan.

„Kuda da odem od duha tvoga, kuda da pobegnem od lica tvoga? Kada bih se i na nebo popeo, ti bi tamo bio, kada bih i u grob ležaj svoj prostro, ti bi i tamo bio“ (Psalmi 139:7-8).

Iako Biblija kaže da je Sveti Duh Božji Duh, zaključujemo da je Sveti Duh i Hristov Duh. Biblija kaže i da postoji jedan Duh, onaj koji primaju vjerni. Iz Biblije znamo da u vjernima prebiva Božji Duh i Hristov Duh, a kaže se da je to jedan Duh. Da li je i kako sve to moguće?

Nastaviće se

image_pdfimage_print