Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sveti Duh u nama (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da je primanje Svetog Duha primanje Hrista zato što se Hrist kroz Svetog Duha, koji je dobio od Boga u punini, sjedinjuje u duhu sa vjernicima. Sjedinjenje u duhu znači da se Hristov Duh i duh vjernika sjedinjuju, kroz Svetog Duha, jer je u Svetom Duhu sila Božja kojom se Hrist može sjediniti sa vjernicima u duhu.

U tom smislu, Sveti Duh je Hristov Duh, Hrist lično.

„Mi želimo Svetog Duha, koji je Isus Hrist” (EGW, Lt66, April 10, 1894).

„Neiscrpne zalihe neba su im na raspolaganju. Hrist im daje dah Svoga Duha, život Svog života. Sveti Duh ulaže svoje najveće energije da radi na srcu i umu” (EGW, Lt382-1907.11).

„Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže cijelim svojim srcem. On im daje Svog Svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti“ (EGW 9T, p230, 1909).

„Oh, neka se vidi, braćo moja, da Isus prebiva u srcu, podržava, okrepljuje, tješi. Vaša je privilegija da budete obdareni iz dana u dan bogatom mjerom Njegovog Svetog Duha i da imate proširene poglede o važnosti i obimu poruke koju objavljujemo svijetu“ (EGW, 2SM 399.3).

„Obećanje Svetog Duha nije ograničeno na godine ni rasu. Hrist je izjavio da će božanski uticaj Njegovog Duha biti sa njegovim sljedbenicima do kraja. Od dana Pedesetnice do današnjeg vremena, Utješitelj se šalje svima koji su potpuno pokorili sebe Gospodu i njegovoj službi. Svima koji su prihvatili Hrista kao svog ličnog Spasitelja, Sveti Duh dolazi kao savjetnik, posvetitelj, vodič i svjedok“ (EGW, AA 49.2).

„Sveti Duh je Duh Hrista; On je Njegov predstavnik. Ovdje je Božanski posrednik koji osvjedočava srca. Kada se sila Njegovog Duha otkrije kroz Božje sluge, mi gledamo Božanstvo koje isijava iz ljudskog“ (EGW, 13MR 313.3, 1895).

„Spriječen ljudskošću, Hrist nije mogao biti lično na svakom mjestu; stoga je skupa bilo njihovo preimućstvo ako ih On napusti, ode svom Ocu i pošalje Svetog Duha da bude Njegov naslednik na zemlji. Sveti Duh je On sam, lišen ljudske ličnosti, i otuda nezavisan. On se mogao tako reprezentovati kao prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom, kao Sveprisutan“ (EGW, 14 MR 23.3, 1895).

„Sveti Duh je Hristov predstavnik, ali ne u ljudskom obličju, pa je i od tog obličja nezavisan. Zato što je nosio ljudsku prirodu, Hrist nije mogao da bude lično na svakom mjestu. Zato je za njih bilo bolje da ode Ocu i pošalje Duha da bude Njegov naslednik na Zemlji. Tada niko neće imati nikakvu prednost koju mu donosi prebivalište ili lični dodir sa Hristom. Posredstvom Duha svi će moći pristupiti Spasitelju. U ovom smislu On će im biti bliži nego da se nije vazneo na Nebo“ (EGW, DA 669.2).

„Hrist je izvor svakog pravog rasta, održavatelj sveg života. Svojim Svetim Duhom On prenosi nebeske principe i opskrbljuje duhovni život” (EGW, MR, vol. 20, p143).

„On nam danas dolazi Svojim Svetim Duhom. Prepoznajmo Ga sada; tada ćemo Ga prepoznati kada bude dolazio na oblacima nebeskim, sa silom i velikom slavom” (EGW, RH, April 30, 1901 par. 8).

„Kada se Sveti Duh izlio na ranu crkvu, ’čitavo mnoštvo onih koji su vjerovali bilo je jednog srca i jedne duše.’ Hristov Duh je učinio da budu jedno. Ovo je rod prebivanja u Hristu“ (EGW, GCDB, February 6, 1893, par 14).

„Obilnije davanje Duha uslijedilo je tek nakon Hristovog vaznesenja. Sve dok ovo nijesu primili učenici nijesu mogli ispuniti nalog da propovijedaju jevanđelje svijetu. Sad su primili Duha s naročitim ciljem. Učenici nijesu mogli ispunjavati povjerene dužnosti u Crkvi, sve dok ih Hrist nije nadahnuo svojim Duhom. Povjerio im je najsvetije zavještanje i želio da uvide činjenicu kako se ovo djelo bez Svetog Duha ne može izvršiti. Sveti Duh je dah duhovnog života u duši. Davanje Duha je davanje Hristovog života. On ispunjava primaoca Hristovim osobinama. Samo oni koji su tako poučeni od Boga, u kojima djeluje Sveti Duh i u čijem životu se pokazuje Hristov život, treba da stoje kao predstavnici ljudi i da služe za dobrobit Crkve“ (EGW, DA, p 805).

„Isus vam dolazi kao Duh istine; proučavajte um Duha, konsultujte vašeg Gospoda, slijedite Njegov put“ (EGW, 2MR, 337.1).

„Sveti Duh je Duh Hristov koji je poslat svim ljudima da im bude dovoljnost da kroz Njegovu blagodat možemo biti kompletni u Njemu“ (EGW, 14MR, 84.3).

„Dok upućuje cijelom svijetu Svoj poziv da dođu k Njemu i budu spašeni, On zapovijeda Svojim anđelima da pruže Božansku pomoć svakoj duši koja mu dolazi u pokajanju i poniznosti, i On lično dolazi svojim Svetim Duhom usred Svoje crkve” (EGW, Lt2d-1892, December 23, 1892, par. 7).

„Ne možemo biti sa Hristom lično, kao što su bili Njegovi učenici, ali je zato On poslao svog Svetog Duha da nas vodi u svaku istinu i kroz silu mi takođe možemo biti svjedoci za našeg Spasitelja” (EGW, 15, LtMs, Ms30, June 18, 1900, par. 15).

„Hrist je došao na naš svijet ali svijet nije mogao da podnese Njegovu čistoću. Otišao je svom Ocu, ali je poslao svog Svetog Duha da ga predstavlja u svijetu sve dok ponovo ne dođe“ (EGW, Ms1, January 11, 1897).

„Hrist je postavio svog Svetog Duha da bude Njegov predstavnik u svijetu, da bude nebeska pomoć u svakoj gladi i žeđi duše“ (EGW, 10LtMs, Lt84, October 22, 1895, par. 17).

„Kada iskušenja opterete dušu, sjetite se Hristovih riječi, sjetite se da je On nevidljivo prisutan u ličnosti Svetoga Duha, i on će biti mir i utjeha koji vam je dat da vam pokaže da je On sa vama, Sunce pravednosti, koje raznosi vašu tamu“ (EGW, DG 185.2).

Sljedeći nastavak: Utješitelj u nama

Prethodni nastavak: Hristov Duh u nama

Print Friendly, PDF & Email