Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

U Starom savezu Božji Sveti Duh je djelovao na vjerne na različite načine, ali ni jedan vjernik nije primio duhovne blagoslove koji su došli nakon Hristovog proslavljanja. U Starom savezu u ni jednom stihu nema pomena o duhovnim blagoslovima koji su u Hristu.

I u Starom savezu Sveti Duh je činio jedinstvo Boga i Sina Božjeg (sjedinjenje Božjeg Duha i Duha Sina Božjeg).

Apostol Petar govori o prorocima iz Starog saveza koji su bili nadahnuti, stim da jednom kaže da je Hristov Duh bio u njima, a drugi put da su naučeni od Svetog Duha.

„To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namijenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, unaprijed svjedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslijediti“ (1. Petrova 1:10-11).

„A najprije znajte ovo: nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg ličnog kazivanja. Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1:20-21).

U Novom savezu, Sin Božji je čovjek čiji je lični Duh utjelovljen, i u tome je ključna razlika u Svetom Duhu prije i poslije Hristovog proslavljanja. Kroz Svetog Duha vjerni sada primaju Hristov lični utjelovljeni Duh da bude njihov lični duh, dok u Starom savezu Hristov Duh nije bio utjelovljen. Upravo lični Hristov Duh sa kojim je bio na Zemlji i nadjačao tjelesnu prirodu i Sotonu je obećani Duh. Taj Duh je nakon Hristovog proslavljanja dio Svetog Duha zajedno sa Duhom Boga Oca, što nije bio slučaj u Starom savezu.

„I evo, šaljem vam ono što je obećao moj Otac. Zato ostanite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu odozgo” (Luka 24:49).

„Tako je i napisano: Prvi čovek, Adam, postao je živa duša, POSLJEDNJI ADAM DUH KOJI DAJE ŽIVOT“ (1. Korinćanima 15:45).

„Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grijeha, i PRIMIĆETE DAR SVETOG DUHA. JER TO JE OBEĆANJE dato vama i vašoj djeci i svima onima koji su daleko, koliko ih god Gospod, naš Bog, pozove k sebi” (Djela apostolska 2:38-39).

„U kome ste i vi – čuvši riječ istine, dobru vijest o svom spasenju – u koga i vjerujete, zapečaćeni SVETIM DUHOM OBEĆANJA…“ (Efescima 1:13).

Vjerni iz Starog saveza će prilikom vaskrsenja primiti obećani Sveti Duh i dar Svetog Duha.

 

U Starom savezu Sveti Duh je davao silu i pomagao

Vjerni u to vrijeme su imali Svetog Duha, Sveti Duh im je davao silu i pomagao im u životu, ali to nije bio obećani Duh i dar Duha koji predstavlja utjelovljenog Sina Božjeg i sve ono što je sastavni dio Njega.

„A Gospod reče Mojsiju: Uzmi Jošuu, Nunovog sina, čovjeka koji ima Duha, i položi ruku na njega“ (4. Mojsijeva 27:18).

„Gospod je zatim rekao Mojsiju: Evo, pozvao sam po imenu Bezalela, sina Urija, Hurovog sina, iz Judinog plemena. Ispuniću ga Božjim Duhom da bi imao mudrost, razboritost i znanje, i da bi bio vješt u raznovrsnim poslovima, da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom, da obrađuje kamenje i da ga umeće, i da radi s drvetom i izrađuje raznovrsne predmete“ (2. Mojsijeva 31:1-5).

„Nauči me da vršim volju tvoju, jer si ti Bog moj. Duh je tvoj dobar, neka me vodi zemljom čestitosti“ (Psalmi 143:10).

„Nemoj me odbaciti od lica svoga, i Sveti Duh svoj nemoj uzeti od mene“ (Psalmi 51:11).

Pročitajmo primjer Saula koji je dobio Božjeg Duha, ali je onda i ostao bez njega.

„Čim se Saul okrenuo da ode od Samuela, Bog mu je promijenio srce. Tog dana ispunili su se svi oni znakovi. Kada su odatle krenuli na brdo, u susret mu je dolazila grupa proroka. Božji Duh je odmah došao na njega pa je zajedno s njima proricao“ (1. Samuelova 10:9-10).

„Gospodnji Duh je odstupio od Saula” (1. Samuelova 16:14).

Pročitajmo i primjer Samsona koji je naizmjenično dolazio u stanje posjedovanja i neposjedovanja Duha.

„Tako je žena rodila sina i dala mu ime Samson. Dječak je rastao, i Gospod ga je blagosiljao.  Gospodnji Duh počeo je da djeluje na njega u Mahane-Danu, između Saraje i Estaola“ (Sudije 13:24-25).

„Tada je Gospodnji Duh došao na Samsona i on je goloruk rastrgao lava kao da je jare” (Sudije 14:6).

„Tada je povikala: Samsone, eto Filisteja na tebe! A on se probudio iz sna i pomislio: Izaći ću kao i prije i oslobodiću se. Ali nije znao da je Gospod odstupio od njega“ (Sudije 16:20).

„Tada Samson prizva Gospoda riječima: Gospode, molim te, sjeti me se, i daj mi snage samo još ovaj put. Molim te Bože, daj da se jednom osvetim Filistejima za svoja oba oka. Tada je Samson uhvatio dva srednja stuba na kojima je stajala ta građevina, jedan stub desnom rukom, a drugi lijevom, pa je rekao: Neka moja duša pogine s Filistejima. Tada se upro iz sve snage i hram se srušio na savezničke knezove i na cio narod koji je tamo bio. Tako je umirući pobio više ljudi nego što ih je pobio za svog života“ (Sudije 16:28-30).

 

Jovan Krstitelj najveći u Starom savezu, ali je najmanji u Novom savezu veći od njega

Jovan Krstitelj je imao Duha od rođenja, dakle to nije bio utjelovljeni spasonosni Duh Isusa Hrista koji se prima vjerom kroz novorođenje, već je to bila sila Duha koja je bila uz Jovana.

„Biće pun Svetog Duha već od majčine utrobe“ (Luka 1:15).

Šta je Hrist rekao za Jovana Krstitelja?

„Istinu vam kažem: među rođenima od žena nije se pojavio niko veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u Carstvu nebeskom veći je od njega“ (Matej 11:11).

Zašto je najmanji u Carstvu veći od Jovana koji je najveći od rođenih od žena, što znači veći od bilo kojeg vjernog iz Starog saveza?

Zato što su u Carstvu svi rođeni od Boga.

Novorođenje u Carstvu nije bilo dostupno Jovanu jer je ubijen prije Hristovog proslavljanja.

„Zakon i Proroci su do Jovana. Od tada se objavljuje dobra vijest o Božjem carstvu, i svi silom navaljuju u njega, i silni ga grabe“ (Luka 16:16).

 

Ispunjavanje Duhom nije isto što i primanje obećanog Duha koji je Hrist

Ispunjavanje Svetim Duhom ne znači i novorođenje, primanje obećanog Duha ili primanje dara Duha koji je Isus Hrist.

„Kad je Jelisaveta čula Marijin pozdrav, poskočilo je dijete u njenoj utrobi. I Jelisaveta se ispunila Svetim Duhom i na sav glas uzviknula: Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod tvoje utrobe“ (Luka 1:41-42).

„A Zarija, njegov otac, ispunio se Svetim Duhom i prorokovao: Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, jer se smilovao svom narodu i izbavio ga“ (Luka 1:67-68).

„Isus se, pun Svetog Duha, vratio s Jordana, i Duh ga je vodio po pustinji četrdeset dana, a Đavo ga je iskušavao“ (Luka 4:1-2).

„Kao što je Otac mene poslao, tako i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunuo je i rekao im: Primite Sveti Duh“ (Jovan 20:21-22).

„Zatim su se sedamdesetorica vratila radosna, govoreći: Gospode, čak nam se i demoni pokoravaju kad se služimo tvojim imenom. A on im je rekao: Gledao sam Sotonu kako je kao munja pao s neba. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpijama i da nadvladate svu neprijateljsku silu, i ništa vam neće nauditi… U taj čas Sveti Duh je ispunio Isusa radošću i on je rekao: „Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio si maloj djeci“ (Luka 10:17-21).

„Zato ne budite više nerazumni, nego se trudite da razumijete šta je Gospodnja volja. I ne opijajte se vinom, u kome je razuzdanost, nego se ispunjavajte Duhom“ (Efescima 5:17-18).

U Novom savezu, kroz Svetog Duha, vjerni primaju, uz sjedinjavanje sa Bogom Ocem, i Hristov život, život drugog Adama, ono što nije bilo sastavni dio Svetog Duha prije Hrista.

„Jer znam da će to dovesti do mog spasenja posredstvom vaših molitvi i uz pomoć Duha Isusa Hrista“ (Filipljanima 1:19).

Niko u Starom savezu nije bio jedno sa Bogom ili jedno sa Hristom, na način kao što su Bog i Hrist jedno i kao što su vjerni postali jedno sa Bogom i Hristom kroz obećani dar Duha.

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji“ (1. Korinćanima 6:17.19).

Hrist je prvi put donio spasenje u iskustvu Božjeg naroda, ono prije toga nije postojalo, osim u obećanju. Zato je istina Hrist u nama tajna sakrivana vjekovima.

 

Apostoli su prvi primili Hristov Duh

Apostoli su bili prvi koji su primili Duh Isusa Hrista, Božansko ljudskog čovjeka.

„I ne samo to, nego i MI KOJI IMAMO PRVINE DUHA, i mi u sebi uzdišemo, očekujući posinjenje, otkup tijela našeg“ (Rimljanima 8:23).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email