Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Sveti Duh (1)

Ako želimo da izaberemo jednu istaknutu ličnost pored Isusa u Novom Zavetu, to bi morao da bude Sveti Duh. Puno je pisano o Svetom Duhu u Pismu i van Pisma. Novo-zavetno doba, naročito od Pedesetnice, nazvano je „doba Svetog Duha.“ Knjigu Dela apostolska mnogi autori sa pravom nazivaju „Dela Svetog Duha.“ Sveti Duh je u Novom zavetu  predstavljen kao Ličnost, kao Otac i kao Sin. Mnogi pasusi u Pismu daju težinu ovom zaključku.

Čitamo o duhu:

 • Inspirisao je biblijske pisce (2. Petrova 1:21)
 • Ispunio Hristov život (Luka 4:18)
 • Osvedočava svet o grehu (Jovan 16:8)
 • Svedoči o Hristu (Jovan 15:26)
 • Upućuje i govori (2. Samuilova 23:2; Luka 4:1; Dela 13:2)
 • Može biti ožalošćen (Efescima 4:30)
 • Može se lagati Svetom Duhu (Dela 5:3)

Kao što možete da vidite, Biblija ne predstavlja Duha samo kao silu ili uticaj od Boga. Verovati u ovo znači suprotstavljati se Pismu. Najgori zločin je verovati u to da Sveti Duh ne postoji. Nikada nisam upoznao nekoga ko veruje u ove neistine, ali sam čuo druge ljude koji tvrde da poznaju nekog takvog. Otuda moje isticanje ovih pogrešnih verovanja.

Sveti Duh je Ličnost; ovo je učenje Pisma. Međutim, zbog ovih i drugih tekstova neki su napravili preskok vere i zaključili da Duh mora biti različita ličnost od Oca i Sina. Pod različitim, oni podrazumevaju to da Sveti Duh nije ni Otac, ni Sin. Ovo je uobičajeno učenje u skladu sa doktrinom o Trojstvu. Evo nekoliko primera:

Nakon citiranja dela Atanasijevog Kreda, autor članka pod nazivom „Razumevanje Trojstva“ je napisao: „Ovaj pasus nudi paradigmatsku izjavu o izvornom razumevanju Trojstva. Kao što je pojašnjeno, doktrina zahteva ne samo da Bog postoji u tri ličnosti, već i da je svaki od sledećih iskaza tačan:

 1. Postoji tačno jedan Bog.
 2. Otac je Bog, Sin je Bog i Sveti Duh je Bog
 3. Otac nije Sin, i Sveti Duh nije Otac ili Sin.

Ali ova tri iskaza su očigledno kontradiktorna. Prvi insistira na tome da se doktrina mora tumačiti u kontekstu monoteizma, stava da postoji jedan i samo jedan Bog. Ali drugi insistira na tome da je svaka Ličnost božanstvo, dok nam treći iskaz kaže da postoje tri Ličnosti. Onda ova doktrina očigledno kaže i da postoji i da ne postoji samo jedan Bog.“ 1.

Drugi autor iz protestantske denominacije, piše sledeće: „Međutim, koncept „Trojstva“ se pokazao kao najadekvatniji način da se afirmišu svi biblijski dokazi o Bogu:2.

 1. Postoji samo jedan Bog.
 2. Otac je Bog, Sin je Bog, Sveti Duh je Bog.
 3. Svi su ravnopravni i međusobno zavisni.
 4. Otac nije Sin; Sin nije Duh; Duh nije Otac, itd.
 5. I Otac i Sin i Duh su lična bića, a ne bezlične sile.
 6. Isus je postao i čovek i božanstvo.
 7. Bog se može upoznati kroz sva tri bića.

Ličnost, ali ne treća

Želim da ponovim nešto što sam rekao ranije – preskok vere je reći da je Sveti Duh različita Ličnost od Oca i od Sina. Da, Sveti Duh je ličnost isto kao što su Otac i Sin ličnosti, ali ovo ne znači da je Sveti Duh različita ličnost od Oca i Sina. Dozvolite mi da objasnim. Prva stvar koju moram da razjasnim, dragi čitaoče, je da nijedno ljudsko biće ne razume prirodu Duha. Dakle, ostavićemo ovu temu. Ovo nije proučavanje o prirodi Svetog Duha, ovo je proučavanje o identitetu Svetog Duha. Ako se vratimo na početak čovečanstva, čitamo sledeće reči:

„Zatim Bog reče: „Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji.” I Bog je stvorio čoveka po svom obličju, po obličju Božjem stvorio ga je – muškarca i ženu stvorio ih je.“ 1. Mojsijeva 1:26-27

Mi smo stvoreni po obličju Božjem. Mi nismo savršena slika Božja; samo jedno biće, Isus, naziva se „savršenom slikom“ Boga (Jevrejima 1:3; Kološanima 1:15,16; 2. Korinćanima 4:4). Međutim, mi smo stvoreni po Njegovom obličju; stoga možemo naučiti nešto o Bogu gledajući u sebe. Kako nastavljamo da čitamo izveštaj o stvaranju otkrivamo da je čovek sačinjen od dve stvari, telesne forme i duha:

„Gospod Bog je oblikovao čoveka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života, i čovek je postao živa duša.“ 1. Mojsijeva 2:7

Ljudsko Telo + Ljudski Duh = Živo Ljudsko Biće

Moj duh nije drugačija ličnost od mene. Radi se o tome ko sam ja iznutra. Na primer, kada se Nabuhadnezar borio sa snom, Biblija kaže: „Druge godine Nebuhadnezarovog kraljevanja, Nebuhadnezar je usnio snove, i njegov duh se uznemirio, pa više nije mogao oka sklopiti.“ Danilo 2:1

Kada se pročita izraz „njegov duh“ iz gornjeg stiha niko neće pomisliti da se to odnosi na drugu ličnost pod imenom „njegov duh.“ Naravno, prirodno nam je jasno da se to odnosi na samog Nabuhadnezara. Zapravo, car Nabuhadnezar je bio u problemu; on je bio taj koji nije mogao da zaspi.

Imajte na umu da smo načinjeni po obličju Božjem. Ako moj duh ukazuje na mene i Nabuhadnezrov duh ukazuje na samog cara Nabuhadnezara, možemo li da primenimo isto načelo i na onoga po čijem obličju smo stvoreni? Posle svega Biblija kaže: „Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.“ 1. Korinćanima 2:11

Gornji tekst upoređuje odnos između čoveka i njegovog duha sa odnosom između Boga i Njegovog Duha. Ipak, tekst označava veoma značajnu razliku. Dok je čovekov duh „u čoveku“, Božji duh nije ograničen na Njegovu telesnu formu.

Vratimo se našem pitanju, možemo li reći da se Božji Duh odnosi na Samog Boga? Da li je logično načelo koje smo videli u čoveku primenjivo na Oca i Njegovog Sina. Hajde da istražimo Spise da vidimo šta kaže Biblija: „Isus je odmah prepoznao u duhu da tako razmišljaju u sebi, pa im je rekao: „Zašto tako razmišljate u svojim srcima?“ Marko 2:8

Možete pomisliti da sam naivan što postavljam sledeće pitanje, ali moram da uradim tako da bih potvrdio svoju poentu. Ko je „prepoznao“ u gornjem stihu? Da li je to bio Isus ili druga ličnost pod imenom „njegov duh?“ Uveren sam da će vaš odgovor biti kao i moj; naravno, to je bio Isus. On je prepoznao u Svom duhu, ili Svom srcu/umu, ili u Sebi.

Evo još jednog primera: „Isus je povikao iz sveg glasa: „Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!“ Luka 23:46

Isusove poslednje reči „Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!“ Šta je Isus predao u ruke svog Oca? Da li je predao Sebe, Svoj život ili drugu ličnost pod imenom „moj duh“? Do sada sam siguran da ćete reći „Ok, shvatili smo poentu, šta to dokazuje?“ Evo šta dokazuje. Kada Biblija kaže „njegov duh“ ukazujući na Isusa, trebalo bi da razumemo da se odnosi na Isusa lično, a ne na drugu ličnost pod imenom „Bog Sveti Duh.“ Kada Isus kaže „moj duh“ trebalo bi da razumemo da se to odnosi na lično Isusov duh/život, a ne na drugu ličnost pod imenom „Bog Sveti Duh.“ Veoma jednostavno, veoma bazično, a ipak pobija doktrinu o Trojstvu. Evo zašto to kažem. Razmotrite sledeći tekst: „A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!” Galatima 4:6

Dragi Čitaoče, intelektualno i duhovno poštenje zahtevaju doslednost. A doslednost zahteva poseban način za razumevanje ovog teksta. Ranije smo videli da kada Biblija kaže „njegov duh“ ili „moj duh“ shvatili smo da se to odnosi na Isusa lično; na Njegov sopstveni život i Ličnost, a ne na neki drugi život i Ličnost. Ovde govorimo o istom „duhu.“ Pavle je rekao Galatima, „Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!”“

Kada je Pavle rekao „Duh svog Sina“ misleći na „Isusov Duh“, na šta je ukazivao? Da li je ukazivao na Isusovu Ličnost ili život ili je ukazivao na drugu ličnost pod imenom „Bog Sveti Duh?“

Ne možete biti pošteni prema sebi i Bogu osim ukoliko ne shvatate Bibliju onako kako piše u njoj. Doslednost, poštenje, iskrenost, Pismo i logika, zahtevaju od nas da shvatimo da je ovo jedini način. To je život i ličnost Isusa Hrista, a ne neko drugi.

Sveti Duh = Hristov Duh

Nakon što je ovo čuo, jedan brat je jednom prigovorio da Isusov duh nije isto što i Sveti Duh. Ovo je bio jedini način na koji je ovaj brat mogao da pomiri ono što Pismo jasno kaže sa onim što crkva uči a zove se Trojstvo. Kao odgovor na njegovu primedbu zamolio sam ga da uporedi sledeća dva stiha:

„To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, unapred svedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslediti.“ 1. Petrova 1:10-11

„A najpre znajte ovo: nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg ličnog kazivanja. Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.“ 2. Petrova 1:20-21

Oba pasusa je napisao isti apostol i odnose se na istu stvar. Oba pasusa govore o prorocima od davnina koji su prorokovali o stvarima koje će doći. Međutim, u svojoj prvoj poslanici Petar kaže da je „Hristov Duh“ bio u prorocima i koji je nadahnjivao ove proroke, dok u svojoj drugoj poslanici Petar kaže da je to bio „Sveti Duh.“

Vratimo se na glavnu poentu. Sveti Duh je predstavljen u Bibliji kao ličnost, Hristova ličnost, ne druga ličnost pod imenom „Bog Sveti Duh.“ Ovo nikada nije pomenuto u Pismu. Sa druge strane, ponekad se Sveti Duh odnosi na Božji Duh ili Očev Duh.  Ponovo, da li se to odnosi na život i Ličnost Boga Oca, ili se odnosi na drugu ličnost pod imenom Bog Sveti Duh? Zapazite kako biblijski pisci izjednačavaju Sveti Duh sa Očevim Duhom:

„Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unapred brinete šta ćete govoriti, nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, jer nećete govoriti vi, nego Sveti Duh.“ Marko 13:11

Matej upotrebljava iste reči na sledeći način:

„A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca.“ Matej 10:19-20

Sveti Duh = Očev Duh

Sveti Duh nije druga ličnost do sam Otac. Razmotrite sledeći stih:

„Anđeo joj reče: „Sveti Duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će onaj što se rodi biti svet, i nazvaće se Sin Božji.“ Luka 1:35 (videti takođe Matej 1:18-20)

Biblija jasno kaže „Sveti Duh će doći na Mariju“. „Ona je začela od Svetog Duha.“ „To što je začeto u njoj bilo je od Svetog Duha.“

Ako je Trinitarno verovanje ispravno i „Duh nije Otac,“ kao što Biblijska Proučavanja za mlade i drugi članci i kreda tvrde, onda vas molim da mi kažete ko je Isusov Otac? Molim vas da razmotrite sledeće tekstove:

„Zemlja je postala bezlična i prazna, i tama je bila nad spoljašnjošću bezdana, a duh Božji lebdeo je nad površinom voda.“ 1. Mojsijeva 1:2

„Kad se krstio, Isus odmah izađe iz vode, a nebesa se otvoriše i on ugleda Božijeg Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.“ Matej 3:16

„I ne žalostite Božji Sveti Duh, kojim ste zapečaćeni u dan otkupljenja.“ Efescima 4:30

Da nikada niste čuli za doktrinu o Trojstvu i da čitate ove stihove po prvi put, kako bi ste razumeli izraz „Božji Duh?“ Da li biste razumeli da to znači „Duh koji pripada Bogu“ ili biste razumeli da znači „treća ličnost u Trojstvu koja se zove Bog Sveti Duh?“ Budite pošteni i iskreni sami sa sobom. Isto načelo važi i za pojam „Sveti Duh.“ Ovaj pojam nije ime, to je opis; to ukazuje na Duha koji je svet. Biblija koristi različite opise za različite duhove:

„On je odgovorio: ‘Otići ću i biću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka.’ A on je rekao: ‘Uspećeš da ga prevariš. Idi i učini tako.’“ 2. Dnevnika 18:21

„I nakon što ga je nečisti duh bacio u grč i povikao iz sveg glasa, izašao je iz njega.“ Marko 1:26

Da sumiramo šta smo videli do sad, Sveti Duh je ličnost, ali prema Bibliji, to nije drugačija ličnost od Oca i Njegovog Sina. Povremeno nam je rečeno da je Sveti Duh Isusov Duh, a na drugim mestima nam je rečeno da je Očev Duh. Međutim, nikada nam nije rečeno da je Sveti Duh različita ličnost/biće od Oca i Sina i nikada nećemo pročitati pojam Bog Sveti Duh u Bibliji.

Kao što je moj duh ono što sam ja, moja ličnost i moj život, a ne neko drugi; isto tako Božji Duh je ono što Bog jeste, Njegova ličnost, Njegov život, a ne neko drugi. Kada Biblija kaže „Hristov Duh“ ili „Očev Duh“ to se odnosi na Hrista ili na Oca, a ne na drugu ličnost pod imenom Bog Sveti Duh. 

Nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Understanding The Trinity by Jeffrey E. Brower and Michael C. Rea, university of NotreDameP.2; https://www3.nd.edu/~mrea/papers/Understanding%20the%20Trinity.pdf
2 Bible Studies for Youth – Edited by Pastor Damien Rice for Youth Min­istries Department of Seventh-day Adventist Church (North NSW)Ltd.http://aucyouth.adventist.org.au/uploaded_assets/361517