Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Svi Božji duhovni blagoslovi koje je Hrist donio, a koji nijesu postojali prije Hrista (5)

Isus Hrist je utjelovljenjem postao novi čovjek, novo stvorenje, novi entitet u svemiru, Božansko-ljudsko biće. Hrist je, kao takav, kroz život, smrt i vaskrsenje obezbijedio čovjekovo spasenje, ono za šta Ga je Bog poslao na Zemlju. Hrist je, na taj način, u potpunosti proslavio Boga i u potpunosti otkrio Božji karakter, ne samo na Zemlji nego i pred cijelim svemirom, i Bog je Njega proslavio i dao Mu svu vlast na Nebu i Zemlji.

„Ta veličina se vidi po djelovanju njegove silne moći, koju je na djelu pokazao na Hristu kad ga je podigao iz mrtvih i postavio sebi zdesna na nebesima, daleko iznad svake vladavine i vlasti i sile i uprave i svakog imena koje je dato, ne samo u ovom dobu nego i u onom koji treba da dođe. I sve mu je pokorio pod noge i učinio ga poglavarem nad svim za dobro zajednice, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svemu“ (Efescima 1:19-23).

Svaki Božji duhovni blagoslov koji Bog može dati i koji postoji dat je Hristu i dio je Hrista. Hrist je kao novi čovjek u posjedu svih duhovnih blagoslova koje je Bog ikada mogao dati bilo kome. Primanjem Hristovog Duha kroz vjeru, mi smo u Hristu, i primamo sve duhovne blagoslove koje ima Hrist. Prije Hrista ni jedan od tih duhovnih blagoslova nije postojao jer su svi vezani za Hrista.

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je BLAGOSLOVIO SVAKIM DUHOVNIM BLAGOSLOVOM NA NEBESIMA U HRISTU“ (Efescima 1:3).

„U njemu ste kompletni…“ (Kološanima 2:10).

Božji plan spasenja kroz Hrista je veličanstven – Hrist u nama je „tajna sakrivana vjekovima“, ili, drugim riječima, to je bilo nedostupno vjernima dok se Hrist nije rodio na Zemlju.

„Te sam dobre vijesti ja, Pavle, postao sluga. Sada se radujem što podnosim patnje za vaše dobro i smatram da u svom tijelu još nisam dovoljno trpio zbog Hrista, u korist njegovog tijela, koje je zajednica. Ja sam postao njen sluga po nastojništvu koje mi je Bog povjerio za vaše dobro kako bih u potpunosti propovijedao riječ Božju, TAJNU KOJA JE BILA SAKRIVENA TOKOM PROTEKLIH VJEKOVA I NARAŠTAJA, A SADA JE OBJAVLJENA NJEGOVIM SVETIMA, kojima je Bog htio da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. TA TAJNA JE HRIST U VAMA, NADA SLAVE“ (Kološanima 1:23-27).

Šta je to ustvari Hrist u nama i mi u Hristu?

Šta je to što nije postojalo u Starom savezu?

Šta je to što je promijenilo istoriju čovječanstva, odnosno istoriju Božjeg naroda?

Šta je to što je promijenilo istoriju i Neba i Zemlja?

Šta je to jevanđelje – radosna vijest?

Koji su to Božji duhovni blagoslovi u Hristu, koje je prvi imao ili dobio Hrist, a kroz Hrista i vjerni?

 

1. Spasenje (Hrist je prvi čovjek koji je spašen, a kroz Hrista i vjerni se spašavaju)

„Neka u vama bude sklonost koja je u Hristu Isusu, koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom, već se odrekao samog sebe i uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. Osim toga, kad je po obličju postao čovjek, ponizio se i postao poslušan sve do smrti, i to smrti na krstu. Zato ga je Bog i uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena, da se u Isusovo ime savije svako koljeno onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom, i da svaki jezik prizna Isusa Hrista za Gospoda, na slavu Boga Oca“ (Filipljanima 2:5-11).

„Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je volio, još dok smo bili mrtvi u grijesima – oživio nas je zajedno sa Hristom – blagodaću ste spaseni – i vaskrsnuo nas s njim i postavio nas s njim na nebesima u Hristu Isusu, da bi u vjekovima koji dolaze pokazao preveliko bogatstvo svoje blagodati u svojoj dobroti prema nama, kroz Hrista Isusa. Tom blagodaću spaseni ste kroz vjeru. I to nije od vas, dar je Božji“ (Efescima 2:4-8).

„I čuo sam jak glas na nebu kako govori: Sada je nastalo spasenje i moć i carstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom“ (Otkrivenje 12:10).

 

2. Novorođenje (Hrist je prvi čovjek koji je rođen od Boga, odnosno rođen od Duha, a kroz Hrista i vjerni se rađaju od Boga, odnosno od Duha)

„Josife, sine Davidov, ne boj se da prihvatiš Mariju, svoju ženu, jer ono što je začeto u njoj je od Svetog Duha“ (Matej 1:20).

„I Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao jedinorođenog od Oca, punu blagodati i istine“ (Jovan 1:14).

„Jer one koje je unaprijed znao, njih je i predodredio da se saobraze po obličju njegovog Sina, da on bude prvorođeni među mnogom braćom“ (Rimljanima 8:29).

„Isus mu na to reče: Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko odozgo ne rodi, ne može vidjeti Božje carstvo. …Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i od Duha, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je” (Jovan 3:3-6).

„Tako je i napisano: Prvi čovek, Adam, postao je živa duša, posljednji Adam Duh koji daje život“ (1. Korinćanima 15:45).

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga“ (Jovan 1:12-13).

„Svako ko vjeruje da je Isus zaista Hrist, rođen je od Boga, i svako ko voli onog koji je rodio, voli i onog koji je rođen od njega“ (1. Jovanova 5:1).

„Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

„A mi imamo Hristov um” (1. Korinćanima 2:16).

 

3. Vječni život (Hrist je prvi čovjek koji je imao vječni život, a kroz Hrista i vjerni imaju vječni život)

„Ono što je bilo od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo posmatrali i što su naše ruke opipale: o Riječi života. I život se javi, i vidjeli smo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji je bio kod Oca, i javio se nama“ (1. Jovanova 1:1-2).

„U početku je bila Riječ, i Riječ je bila sa Bogom, i Riječ je bila Bog. Ona je bila u početku sa Bogom. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj je bio život i život je bio svjetlost ljudima“ (Jovan 1:1-4).

„Isus mu odgovori: Ja sam put i istina i život“ (Jovan 14:6).

„Ja sam došao da imaju život, da ga imaju u izobilju“ (Jovan 10:10).

„Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da vječni život svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao“ (Jovan 17:1-3).

„Jer plata grijeha je smrt, a Božji blagodatni dar je vječni život kroz Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimljanima 6:23).

„A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život. Ovo pisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjeg, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božjeg“ (1. Jovanova 5:11-13).

„Jer Božji hljeb je onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Na to su mu rekli: Gospode, daj nam uvijek taj hljeb. A Isus im reče: Ja sam hljeb života: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti” (Jovan 6:33-35).

 

4. Sinovi Božji (Hrist je prvi čovjek koji je rođeni Sin Božji, a kroz Hrista i vjerni postaju rođeni sinovi Božji)

„…Ne boj se, Marija, jer si našla milost kod Boga. Evo, zatrudnićeš i rodićeš sina. Daj mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. …Marija reče anđelu: Kako će to biti, kad još ne znam za muža? Anđeo joj reče: Sveti Duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zasjeniće te; zato će Sveti kojeg ćeš roditi biti nazvan Sin Božji“ (Luka 1:30-36).

„I Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao jedinorođenog od Oca, punu blagodati i istine“ (Jovan 1:14).

„Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima vječ-ni život“ (Jovan 3:16).

„Zaista, svi ste vi Božji sinovi vjerom u Hrista Isusa“ (Galatima 3:26).

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče!” (Galatima 4:6).

 

5. Hramovi Božji (Hrist je prvi čovjek koji je hram Božji, a kroz Hrista i vjerni postaju hramovi Božji)

„Isus im je odgovorio: Srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. A Judejci su rekli: Ovaj hram je građen četrdeset i šest godina, a ti ćeš ga podići za tri dana? Ali hram o kome je govorio bilo je njegovo tijelo“ (Jovan 2:19-21).

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji“ (1. Korinćanima 6:17.19).

„Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama? Ako neko uništi Božji hram, Bog će uništiti njega. Jer Božji hram je svet, a taj hram ste vi“ (1. Korinćanima 3:16-17).

„Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da nijeste svoji“ (1. Korinćanima 6:19).

 

6. Naslednici Božji (Hrist je prvi čovjek koji je naslednik Božji, a kroz Hrista i vjerni postaju naslednici Božji)

 „Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

„Ali vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, svet narod, narod koji je Božje vlasništvo, da biste objavljivali vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost“ (1. Petrova 2:9).

 

7. Božanska priroda (Hrist je prvi čovjek koji je imao Božansku prirodu, a kroz Hrista i vjerni imaju Božansku prirodu)

„Jer u njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno“ (Kološanima 2:9).

„Koji budući sjajnost Njegove slave i savršena slika Njegove ličnosti…“ (Jevrejima 1:3).

„Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

 

8. Obećani Duh – dar Duha (Hrist je prvi čovjek koji je imao obećani Duh i dar Duha, a kroz Hrista i vjerni imaju obećani Duh i dar Duha)

„Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sjedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete“ (Djela apostolska 2:33).

„A Petar im reče: Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grijeha, i primićete dar Svetog Duha. Jer to je obećanje dato vama i vašoj djeci i svima onima koji su daleko, koliko ih god Gospod, naš Bog, pozove k sebi” (Djela apostolska 2:38-39).

„Taj Duh se obilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, našeg Spasitelja…“ (Titu 3:6).

„…Da bi blagoslov Avramov mogao doći na druge narode u Isusu Hristu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru“ (Galatima 3:14).

„U kome ste i vi – čuvši reč istine, dobru vest o svom spasenju – u koga i vjerujete, zapečaćeni Svetim Duhom obećanja…“ (Efescima 1:13).

 

9. Krštenje Duhom i darovi Duha (Hrist je prvi čovjek koji je kršten Duhom i imao svu silu-darove Duha, a kroz Hrista i vjerni se krštavaju Duhom i imaju silu-darove Duha)

„Kad se krstio, Isus odmah izađe iz vode, a nebesa se otvoriše i on ugleda Božjeg Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega. A glas sa neba reče: Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji“ (Matej 3:16-17).

„Vi znate o čemu se govorilo po cijeloj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Jovan, naime, o Isusu iz Nazareta, kako ga je Bog pomazao Svetim Duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i liječeći sve koje je Đavo tlačio, jer je Bog bio s njim“ (Djela apostolska 10:37-38).

„Jer Jovan je krštavao vodom, a vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni Svetim Duhom“ (Djela apostolska 1:5).

„Zaista, zaista, kažem vam, ko veruje mene, činiće dela kakva i ja činim. Činiće i veća dela od ovih, jer ja odlazim k Ocu“ (Jovan 14:12).

„Različiti su darovi, ali je isti Duh. I različite su službe, ali je isti Gospod. I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji na različite načine djeluje u svima. A Duh se ispoljava u svakome za korisnu svrhu. Naime, jednome je posredstvom Duha data riječ mudrosti, drugome riječ znanja po tom istom Duhu, drugome vjera po tom istom Duhu, drugome dar liječenja po tom jednom Duhu, drugome činjenje čuda, drugome proricanje, drugome sposobnost razlikovanja nadahnutih objava, drugome različiti jezici, a drugome tumačenje jezika. Ali sve to čini jedan te isti Duh, dijeleći ih svakom po svojoj namjeri. Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:1-13).

„Onaj koji je sišao isti je onaj koji je i uzašao daleko iznad svih nebesa, da sve ispuni. I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovjednici dobre vijesti, neke da budu pastiri i učitelji, kako bi usmjeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Hristovo tijelo, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove; da više ne budemo mala djeca koju kao da bacaju talasi i koju tamo-amo nosi svaki vjetar učenja, jer slušaju ljude koji se služe prevarom i koji ih lukavo dovode u zabludu“ (Efescima 4:10-14).

„Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, ali nemaju svi udovi istu ulogu, tako smo i mi, iako nas je mnogo, jedno tijelo u Hristu, a kao pojedinci smo udovi jedni drugima. Dakle, imamo različite darove, prema blagodati koja nam je ukazana: ako je to prorokovanje, prorokujmo prema vjeri koja nam je udijeljena; ako je to služenje, izvršavajmo tu službu; ako neko poučava, neka se posveti poučavanju; ako neko podstiče, neka se posveti podsticanju; onaj ko dijeli, neka to čini darežljivo; onaj ko predvodi, neka to čini revno; onaj ko pokazuje milosrđe, neka to čini radosno“ (Rimljanima 12:4-8).

 

10. Božje carstvo (Hrist je prvi čovjek, od pada u grijeh, koji je bio u Božjem duhovnom carstvu, a kroz Hrista i vjerni ulaze u Božje duhovno carstvo)

„Otada Isus poče da propovijeda i da govori: „Pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko” (Matej 4:17).

„Ali, ako Duhom Božjim istjerujem demone, onda vam je došlo Božje carstvo“ (Matej 12:28).

„Kad su ga fariseji pitali kada će doći Božje carstvo, on im je odgovorio: Božje carstvo ne dolazi tako da se može vidjeti; niti će se kazati: Evo, ovdje je! ili Ondje je! Jer Božje carstvo je u vama” (Luka 17:20-21).

„I čuo sam jak glas na nebu kako govori: Sada je nastalo spasenje i moć i carstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom“ (Otkrivenje 12:10).

„On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u carstvo svog voljenog Sina“ (Kološanima 1:13-14).

„Pavle je tri mjeseca dolazio u sinagogu i odvažno propovijedao, držeći govore i iznoseći uvjerljive dokaze o Božjem carstvu“ (Djela apostolska 19:8).

 

11. Božja pravednost (Hrist je prvi čovjek koji je imao Božju pravednost, a kroz Hrista i vjerni imaju Božju pravednost)

„A sada se pokazuje pravednost Božja nezavisno od zakona, o čemu svjedoče Zakon i Proroci. I to pravednost Božja kroz vjeru Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave, a opravdavaju se darom, blagodaću njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu, kojega odredi Bog da bude žrtva pomirenja kroz veru u njegovu krv, da pokaže pravednost svoju oproštenjem pređašnjih grijeha, u dugom trpljenju Božjem, da se pokaže pravednost njegova u sadašnje vrijeme, da je On pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove“ (Rimljanima 3:21-26).

„Jer, pošto ne poznaju Božju pravednost, nego nastoje da uspostave svoju, nijesu prihvatili Božju pravednost. Jer Hrist je ispunjenje zakona za pravednost svakom koji ga vjeruje“ (Rimljanima 10:3-4).

„Onoga koji nije znao grijeha, učini grijehom nas radi, da mi postanemo pravednost Božja u njemu“ (2. Korinćanima 5:21).

„Od njega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i iskupljenje“ (1. Korinćanima 1:30).

„Radi njega sam pristao da sve izgubim i sve to smatram nevažnim, samo da dobijem Hrista i da se nađem u njemu – ne oslanjajući se na svoju pravednost, koja je od zakona, već kroz vjeru Hristovu, na pravednost vjerom od Boga“ (Filipljanima 3:8-9).

 

12. Božja blagodat (Hrist je prvi čovjek sa Božjom blagodaću, a kroz Hrista i vjerni imaju Božju blagodat)

„I Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao jedinorođenog od Oca, punu blagodati i istine“ (Jovan 1:14).

„A dijete je raslo i jačalo u duhu, ispunjavajući se mudrošću i blagodat Božja je bila na njemu“ (Luka 2:40).

„Jer Zakon je bio dat preko Mojsija; blagodat i istina došle su kroz Isusa Hrista“ (Jovan 1:17).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista“ (Efescima 1:2).

„Neka blagodat našeg Gospoda Isusa Hrista bude s vama“ (Rimljanima 16:20).

„Neka Gospod Isus Hrist bude s tvojim duhom. Neka njegova blagodat bude s vama“ (2. Timoteju 4:22).

 

13. Vjera Hristova (Hrist je prvi čovjek koji je imao spasonosnu vjeru, a kroz Hrista vjerni imaju Hristovu vjeru)

„Dakle, pošto smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, skinimo i mi svaki teret i grijeh koji nas lako može namamiti u zamku i istrajno trčimo trku koja je pred nama. Pri tom uprimo pogled u Začetnika i Usavršitelja naše vjere, Isusa…“ (Jevrejima 12:1-2).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

„Ovdje je istrajnost svetih, koji drže uputstva Božja i vjeru Isusovu“ (Otkrivenje 14:12).

 

14. Gospod, Utješitelj, Prvosveštenik (Hrist je prvi i jedini čovjek koji je postao Gospod, Utješitelj i Prvosveštenik vjernima)

„Zato neka sav Izraelov dom pouzdano zna da ga je Bog učinio i Gospodom i Hristom, tog Isusa koga ste vi razapeli” (Djela apostolska 2:36).

„Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim Sinom Isusom Hristom, našim Gospodom“ (1. Korinćanima 1:9).

„Služite Gospodaru, Hristu“ (Kološanima 3:24).

„I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utješitelja da bude s vama uvijek, Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer boravi sa vama i biće u vama. Neću vas ostaviti neutješene. Doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:16-20).

„Zato je u svemu morao da postane poput svoje braće, da bude milosrdan i veran kao prvosveštenik u Božjoj službi, kako bi prinio žrtvu pomirenja za grijehe naroda. Jer u onome u čemu je i sam pretrpio, budući iskušan, on može pomoći onima koji su iskušavani“ (Jevrejima 2:17-18).

 „Dakle, pošto imamo uzvišenog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjeg, da se držimo priznanja vjere. Jer naš prvosveštenik je neko ko ne samo što može da saosjeća s nama u našim slabostima, nego je i poput nas iskušan u svemu, ali nije zgriješio. Pristupimo, dakle, slobodno prestolu blagodati, kako bi stekli milosrđe u nalaženju blagodati kad nam zatreba pomoć“ (Jevrejima 4:14-16).

„A Bog mira, koji je izveo iz mrtvih našeg Gospoda Isusa, velikog pastira ovaca, u krvi trajnog saveza, neka vas opremi svakim dobrom da vršite njegovu volju i neka preko Isusa Hrista čini u nama ono što mu je ugodno. Njemu neka je slava u vjekove vjekova. Amin“ (Jevrejima 13:20-21).

„Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Jovan 15:4-5).

„Ali hvala Bogu što nam daje pobjedu kroz našeg Gospoda Isusa Hrista“ (1. Korinćanima 15:57).

„Dječice moja, ovo vam pišem da ne biste počinili kakav grijeh. Ali ako neko i počini grijeh, kod Oca imamo zastupnika – Isusa Hrista, pravednika“ (1. Jovanova 2:1).

„Ako u svjetlosti hodimo, kao što je On u svjetlosti, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, čisti nas od svakog grijeha“ (1. Jovanova 1:7).

„I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u nje-mu nema. Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vide ga niti ga pozna. Dječice, neka vas niko ne zavede. Ko čini ono što je pravedno, pravedan je, kao što je i on pravedan. Ko čini grijeh, od Đavola je, jer Đavo griješi od početka. Zato je došao Sin Božji, da uništi Đavolova djela. Ko je god rođen od Boga, ne čini grijeh, jer Božje sjeme ostaje u njemu, i on ne može da čini grijeh, jer je rođen od Boga“ (1. Jovanova 3:5-9).

 

15. Novi ili Vječni savez (Hrist je uspostavio Novi ili Vječni savez sa vjernima, zasnovan na primanju Njega – Njegovog života)

„Tako je uzeo i čašu poslije večere i rekao: Ova čaša predstavlja novi savez u krvi mojoj, koja će se proliti za vas“ (Luka 22:20).

„Zato im je Isus rekao: Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijelo Sina čovječijeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Ko se hrani mojim tijelom i pije moju krv, ima vječni život, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer je moje tijelo prava hrana i moja krv je pravo piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu. … Duh je taj koji daje život, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio Duh su i život su“ (Jovan 6:53-56).

„Ja, Gospod, pozvao sam te u pravdi i čvrsto sam te za ruku uzeo. Čuvaću te i postaviću te da budeš savez narodu i svjetlost narodima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš iz tamnice zatvorenike, iz zatvora one koji sjede u tami“ (Isaija 42:6-7).

„Jer da je onaj prvi savez bio bez mane, ne bi bio potreban drugi. Jer prekoravajući narod, On kaže: Evo, dolaze dani, govori Gospod, kad ću s Izraelovim domom i s Judinim domom zaključiti novi savez… Jer ovo je savez koji ću sklopiti s Izraelovim domom posle tih dana, kaže Gospod. Svoje zakone staviću u njihov um i upisaću ih u njihova srca. Biću njihov Bog, i oni će biti moj narod“ (Jevrejima 8:7-10).

„Da bi vam prema bogatstvima svoje slave omogućio da se utvrdite kroz Duha njegovog u unutrašnjem čovjeku, i da Hrist prebiva kroz vjeru u vašim srcima, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…“ (Efescima 3:16-17).

„Isus je postao garancija boljeg saveza“ (Jevrejima 7:22).

„A sada je on dobio uzvišeniju službu, pa je postao posrednik boljeg saveza koji je uspostavljen na boljim obećanjima“ (Jevrejima 8:6).

 

16. Hristovo tijelo – zajednica, crkva (Hrist je uspostavio Svoje tijelo – zajednicu vjernih ili crkvu, čiji je On poglavar, a koja je zasnovana na svim pojedincima koji posjeduju Njegov život)

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:12-13).

„On je glava tijela, zajednice, koji je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi” (Kološanima 1:18).

„Vi ste Hristovo tijelo, a pojedinačno ste udovi“ (1. Korinćanima 12:27).

„Zar ne znate da su vaša tijela Hristovi udovi?“ (1. Korinćanima 6:15).

Onaj koji je sišao isti je onaj koji je i uzašao daleko iznad svih nebesa, da sve ispuni. I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovjednici dobre vijesti, neke da budu pastiri i učitelji, kako bi usmjeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Hristovo tijelo, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove; da više ne budemo mala djeca koju kao da bacaju talasi i koju tamo-amo nosi svaki vjetar učenja, jer slušaju ljude koji se služe prevarom i koji ih lukavo dovode u zabludu. Nego, govoreći istinu, u svemu ljubavlju uzrastimo do zrelosti da budemo poput njega koji je poglavar, a to je Hrist. Od njega cijelo tijelo – kome su svi djelovi skladno sastavljeni i složno rade, jer svaki zglob koji ih povezuje ispunjava svoju svrhu kako bi svaki pojedini ud mogao primjereno da djeluje – doprinosi svom rastu na izgradnju samoga sebe u ljubavi“ (Efescima 4:10-16).

„…Jer je muž poglavar ženi kao što je i Hrist poglavar zajednici, i on je spasitelj tog tijela“ (Efescima 5:23).

„Jer mi smo udovi njegovog tijela, mesa njegovog, i od kostiju njegovih. Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje postaće jedno tijelo. Velika je ta tajna. A govorim o Hristu i zajednici“  (Efescima 5:30-32).

„Dakle, više niste stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni kamen temeljac je sam Hrist Isus. U kome je cijela građevina skladno povezana i izrasta u sveti Gospodnji hram. U kome ste i vi izgrađeni za Božje prebivalište, kroz Duha“ (Efescima 2:19-22).

 

17. Krštenje vodom (Hrist je uspostavio krštenje vodom u Njegovo ime kao javni čin prihvatanja Njega za Spasitelja i Gospoda, i kojim se ulazi u Hristovo tijelo – zajednicu vjernih)

„Ko vjeruje i krsti se, biće spašen, a ko ne vjeruje, biće osuđen“ (Marko 16:16).

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:12-13).

„Tako ih je uputio da se krste u ime Isusa Hrista“ (Djela apostolska 10:48).

„Kad su to čuli, krstili su se u ime Gospoda Isusa“ (Djela apostolska 19:5).

„Ustani i krsti se, i operi se od grijeha svojih, pozivajući se na Gospodnje ime“ (Djela apostolska 22:16).

„Zaista, svi ste vi Božji sinovi vjerom u Hrista Isusa. Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste“ (Galatima 3:26-27).

„Ili ne znate da su svi koji su kršteni u Hrista Isusa, kršteni u njegovu smrt? Dakle, s njim smo sahranjeni svojim krštenjem u njegovu smrt, kako bismo, kao što je Hrist vaskrsnut iz mrtvih slavom Očevom, i mi isto tako hodili u novini života. Jer kad smo zasađeni s njime u obličju njegove smrti, bićemo tako i ustajanjem; znajući ovo, da je naš stari čovjek bio razapet zajedno s njim, kako bi se naše grešno tijelo onemogućilo, da više ni u kom slučaju ne robujemo grijehu, jer onaj ko je umro, oslobođen je grijeha. A ako smo umrli s Hristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim“ (Rimljanima 6:3-8).

 

18. Brojni drugi duhovni blagoslovi (Hrist je omogućio i brojne druge duhovne blagoslove koje vjerni imaju kroz Hrista)

„..Da je Bog bio u Hristu i pomirio svijet sa sobom, ne računajući im njihove prestupe…“ (2. Korinćanima 5:19).

„Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjeg“ (Jovan 3:18).

„Njega je Bog uzvisio sebi zdesna kao Vođu i Spasitelja, da dâ pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha“ (Djela apostolska 5:31).

„…U kome imamo iskupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove blagodati“ (Efescima 1:5-7).

„Jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave, a opravdavaju se darom, blagodaću njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu“ (Rimljanima 3:23-24).

„Dakle, budući opravdani vjerom, imamo mir s Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista“ (Rimljanima 5:1).

„…I vaskrsnuo nas s njim i postavio nas s njim na nebesima u Hristu Isusu…“ (Efescima 2:6).

„Jer zakon Duha života u Hristu Isusu oslobodio me je zakona grijeha i smrti“ (Rimljanima 8:2).

„…Još dok smo bili mrtvi u grijesima – oživio nas je zajedno sa Hristom“ (Efescima 2:5).

„…Koji ste posvećeni u Hristu Isusu…“ (1. Korinćanima 1:2).

„Jer je jednim žrtvenim prinosom za svagda učinio savrše-nima one koji bivaju posvećeni“ (Jevrejima 10:14).

„Dakle, braćo, pošto imamo potpuno pouzdanje da možemo ući u sveto mjesto krvlju Isusovom – novim i živim putem koji je on za nas otvorio kroz zavjesu, to jest kroz svoje tijelo – i pošto imamo prvosveštenika postavljenog nad Božjim domom, pristupimo iskrenog srca, puni pouzdanja i vjere, jer su nam srca škropljenjem očišćena od nečiste savjesti, a tijela oprana čistom vodom“ (Jevrejima 10:19-22).

„Njegovim se ranama iscijeliste” (1. Petrova 2:24).

„Kad je palo veče, doneše mu mnoge opsjednute demonima, a on riječju istjera duhove i izliječi sve bolesne – da se ispuni ono što je rečeno preko proroka Isaije: On uze naše slabosti i ponese naše bolesti“ (Matej 8:16-17).

„Obilno nam je udijelio tu blagodat zajedno sa svom mudrošću i razboritošću“ (Efescima 1:8).

„A što se vas tiče, pomazanje koje ste primili od njega osta-je u vama, i niko ne treba da vas poučava, nego vas pomazanje od njega uči o svemu – a ono je istinito i nije laž – i kao što vas je ono poučilo, ostanite u njemu“ (1. Jovanova 2:27).

„Sve mogu kroz Hrista koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:13).

„A pošto su ta djeca sudionici tijela i krvi, tako i on sam uze udjela u tome, da kroz smrt uništi onoga koji ima silu smrti, to jest Đavola, i da oslobodi sve koji su zbog straha od smrti cio život bili podložni ropstvu“ (Jevrejima 2:14-15).

„Jer mi smo njegovo djelo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo“ (Efescima 2:10).

„Jer Hrist je ispunjenje Zakona, za pravednost svakom koji ga vjeruje“ (Rimljanima 10:4).

„Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako” (Matej 11:28-30).

„I što god zamolite u moje ime, učiniću to, da bi se Otac proslavio u Sinu. Ako nešto zatražite u moje ime, ja ću učiniti“ (Jovan 14:13-14).

 

19. Vaskrsenje u proslavljenom besmrtnom tijelu (Hrist je prvi čovjek koji je vaskrsnut u proslavljenom besmrtnom tijelu, a kroz Hrista vjerni koji su mrtvi vaskrsnuće u takvom tijelu, a oni koji Ga dočekaju živi preobraziće se u takvo tijelo)

„On je glava tijela, zajednice, koji je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi“ (Kološanima 1:18).

„Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti. Ali svako u svom redu: Hrist kao prvina, a zatim, za vrijeme njegovog dolaska, oni koji su Hristovi“ (1. Korinćanima 15:22-23).

„A naše je građanstvo na nebesima, odakle željno očekujemo spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, koji će naše poniženo tijelo preoblikovati da bude poput njegovog slavnog tijela, silom kojom može sve da pokori sebi“ (Filipljanima 3:20-21).

„Jer ovo raspadljivo mora da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno mora da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti reči koje su napisane: Smrt je uništena u pobjedi“ (1. Korinćanima 15:53-54).

„Jer ako vjerujemo da je Isus umro i vaskrsnuo, onda će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer ovo vam govorimo po Gospodnjoj riječi: mi živi, koji ostanemo do dolaska Gospoda, nećemo preteći one koji su umrli, jer će sam Gospod sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i mrtvi u Hristu ustaće prvi. Zatim ćemo mi živi, koji ostanemo, biti zajedno s njima odneseni u oblacima da se sretnemo s Gospodom na nebu. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom. Zato tješite jedni druge ovim riječima“ (1. Solunjanima 4:14-18).

 

20. Božji i Hristov presto vječno na novoj Zemlji (Hrist je uzdigao čovjeka na nivo rođenog sina Božjeg, člana Božje porodice, i u vječnosti Božji i Hristov presto biće među ljudima)

„I ja Jovan vidjeh sveti grad, Novi Jerusalim, kako silazi s Neba od Boga, pripremljen kao nevjesta za svog muža. Tada sam začuo snažan glas sa Neba kako govori: Evo Božjeg šatora među ljudima, i on će prebivati među njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog biće s njima“ (Otkrivenje 21:2-3).

„I pokazao mi je rijeku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božjeg i Jagnjetovog prestola. …Božji i Jagnjetov presto biće u gradu i Bogu će služiti njegove sluge. Oni će vidjeti njegovo lice i njegovo ime će biti na njihovim čelima“ (Otkrivenje 22:1.3.4).

„Ali svete sluge Najvišeg primiće carstvo, i oni će carstvo posjedovati dovijeka, u sve vjekove” (Danilo 7:18).

„…I od Isusa Hrista, koji je „Vjerni svjedok”, „Prvorođeni iz mrtvih” i „Vladar nad zemaljskim kraljevima”. Onome koji nas voli i koji nas je svojom krvlju oprao od naših grijeha, i učinio nas carevima i sveštenicima Bogu i Ocu svom, njemu neka je slava i moć u vjekove vjekova“ (Otkrivenje 1:56).

 „Ali vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, svet narod, narod koji je Božje vlasništvo“ (1. Petrova 2:9).

 

 

Zaključak o duhovnim blagoslovima u Hristu

Sve što se nalazi u Hristu, što je sastavni dio Hrista, što predstavlja Hrista, postaje naše kada Ga vjerom prihvatimo za Spasitelja i kada dođe da živi u nas Duhom. To su Božji duhovni blagoslovi koji nikad nijesu postojali prije Hrista, zato što se u Hristu kao takvom, Božansko-ljudskom biću koji je proživio ljudski život, umro i vaskrsno, nalaze ovi blagoslovi.

Hrist dijeli vjernima ono što je On prvi imao i ostvario. Hrist je prvi u svemu, a vjerni su oni koji su u Hristu.

„On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u carstvo svog voljenog Sina… On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni prije svakog stvorenja. …On je prije svega, i sve je u njemu objedinjeno. On je glava tijela, zajednice, koji je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi” (Kološanima 1:13-18).

Naša sjedinjenost sa Hristom, a kroz Hrista sa Bogom na način da smo jedno, je nešto veličanstveno i gotovo nezamislivo.

„Kada se pokaže Hrist, naš život, tada ćete se i vi s njim pokazati u slavi“ (Kološanima 3:4).

„Ja sam dobri pastir i poznajem svoje ovce i moje ovce poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca“ (Jovan 10:14-15).

„U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:20).

„Ne molim samo za njih nego i za one koji povjeruju u mene posredstvom njihove riječi, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao. I dao sam im slavu koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni: da budu savršeni ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao“ (Jovan 17:20-23).

Hrist u nama je tajna koja je sakrivana vjekovima.

„…Tajnu koja je bila sakrivena tokom proteklih vjekova i naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima, kojima je Bog htio da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:26-27).

Ovo jevanđelje – Hrist u nama, je pokrenulo čitav svijet u prvom vijeku, i pokrenuće ga ponovo u sadašnjem vremenu i onda će Hrist doći.

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email