Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Trojstvo & pravednost verom

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh.“ 1. Korinćanima 6:17

Od kako sam postao hrišćanin čuo sam izraz „pravednost verom“ više od bilo koga drugog. Mnoge knjige i propovedi su bile napisane na tu temu, i svaka crkva i hrišćanska grupa sa kojom sam došao u kontakt  tvrdila je da veruje u to.

Legalisti i liberali takođe tvrde da imaju pravednost verom.

Šta je pravednost verom?

Da bismo saznali kako pitanje istine o Bogu  (da li je Bog Trojstvo ili ne) utiče na poruku o pravednosti verom prvo moramo da razumemo šta je pravednost verom. Jednostavno rečeno, pravednost verom se odnosi na pravednost primljenu verom. Zapazite sledeći tekst:

„Stoga iz dela zakona ni jedno telo se neće opravdati u njegovim očima, jer preko Zakona dolazi spoznaja o grehu. A sada se pokazuje pravednost pred Bogom nezavisno od Zakona, o čemu svedoče Zakon i Proroci. I to pravda Božija kroz veru Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike.“ Rimljanima 3:20-22

Nemojte propustiti poentu. Pavle ne govori o ljudskoj pravednosti. On govori o Božjoj pravednosti. On je naziva „pravednost Božja.“ Zapazite šta kaže u poglavlju 10: „Jer, pošto ne poznaju Božju pravednost, nego nastoje da uspostave svoju, nisu prihvatili Božju pravednost.“ Rimljanima 10:3

Pravednost koja nam je ponuđena nije ljudskog porekla; to je sama Božja pravednost. To je Martin Luter nazvao „justitia alienum“ ili strana pravednost, ili pravednost koja pripada nekom drugom. On je nastavio i rekao da je to pravednost koja je izvan nas. Doslovno, Hristova pravednost.

Pavle je jasan u svojoj poruci. On upućuje čitaoca na posebnu vrstu pravednosti; na pravednost koja se ne može steći kroz poslušnost zakonu. Bog je izrazio Svoju pravednost odvojeno od celokupnog načela zakona, od celokupne ideje o legalnoj poslušnosti, kao načina za sticanje pravednosti i od legalističkih sistema koji su Jevreji predstavili kao temelj pravednosti.

Božja pravednost je jedino dostupna „kroz veru u Isusa Hrista“ svima koji „poveruju.“ Jedini potreban uslov je „vera.“ Odatle potiče izraz „pravednost verom.“ To je dobra vest, da možemo primiti Božju pravednost, verom.

Naravno, mi samo spaseni samo verom, ali vera koja spasava nikada ne ide sama; ona je uvek praćena promenom. Mi se ne spasavamo verom i delima, mi se spasavamo verom koja deluje. Poruka o pravednosti verom ne odbacuje dela vere; ali odbacuje dela zakona. Postoji velika razlika između dela zakona i dela vere. Prvo je izvor čovekove pravednosti, a drugo je plod Božje pravednosti; prvo je uzrok, a drugo je posledica.

Međutim, vratimo se na našu glavnu poentu, „pravednost verom“ je izraz koji se upotrebljava u odnosu na pravednost koju jednostavno primamo verovanjem u Isusa i prihvatanjem Njega kao svog Gospoda i Spasitelja.

Zapazite šta je Pavle pisao Filipljanima: „I da se nađem u njemu – ne oslanjajući se na svoju pravednost, koja je od zakona, već kroz veru Hristovu, na pravednost verom od Boga.“ Filipljanima 3:9

To je pravednost koja dolazi od Boga, verom, ne kao rezultat držanja zakona, već verovanja u Isusa. Ovo je biblijsko učenje o pravednosti verom. Veoma jednostavno, veoma istinito i veoma oslobađajuće.

Moje prvo pitanje kada sam saznao za poruku o pravednosti verom je bilo – zašto? Kako je moguće da primim Božju pravednost jednostavnim verovanjem u Njegovog Sina? Dok nisam saznao istinu o Bogu i Njegovom Sinu, naročito o identitetu Svetog Duha, pravednost verom je bila samo teorija u mom umu. Prihvatio sam je bez ikakvog razumevanja. Međutim, kada sam razumeo biblijsko učenje o Svetom Duhu shvatio sam dublje implikacije pravednosti verom. Bio sam u stanju da slavim Boga iz dubine svog uma i srca, za Njegov predivan plan spasenja.

Šta je pravednost? Da li ste ikada razmišljali o tome? Ako se pravednost koju primamo verom ne zasniva na poslušnosti zakonu, šta je onda to? To se očigledno ne može odnositi na moja dela. Da, pravedna dela će biti plod unutrašnje pravednosti; međutim, mi tražimo koren ili izvor.

Tokom godina naišao sam na tri različite škole razumevanja pravednosti verom:

  1. Dela: Neki tumače Božju pravednost kao pravedna dela. Fokus je na delima; poslušnosti zakonu. Fokus je na „čini-ne čini.“ Vi određujete vaš stav prema Bogu na osnovu poslušnosti.
  2. Promena zapisa na nebu: Neki vide Božju pravednost kao promenu u Božjim knjigama na nebu. Kao promenu stava u Božjem umu prema grešniku. Pre nego što je prihvatio Isusa, Bog Ga je video kao grešnika, a onda Ga Bog vidi kao pravednog. Naglasak je na promenjenom zapisu na nebu, a ne na promenjenom životu.

Postoji element istine u obe ideje, ali obema idejama nedostaje glavna poenta. Shvatio sam da se ova pravednost odnosi na Ličnost. To nije ni pravedno delo ni promena zapisa. Božja pravednost koja nam se nudi kroz veru nalazi se u Ličnosti, zato što je to priroda te Ličnosti. Da, to će rezultovati pravednim delima, ali se ne može naći u pravednim delima.

Može li neko biti svet bez Boga? Naravno, odgovor je ne. Zašto ne? Zato što je svetost samo Božja osobina, i zato bez Boga ne možete imati svetost. Isto važi i za pravednost. Pravednost je Božja osobina (Matej 19:16, 17; 1. Jovanova 1:5; Psalmi 119:137, 142). Bez Boga ne možemo biti pravedni. Svetost i pravednost su osobine koje se nalaze samo u Bogu zato što su te osobine deo Njegove prirode. Što se tiče ljudskog roda, jedini način na koji možemo postati sudeonici Božje prirode je kroz Hrista (Jovan 14:6). Stoga, pravednost se nalazi u ličnosti, a ne u delima.

Vratimo se na poentu naše priče, šta je pravednost. Evo nekih stihova za razmatranje:

„Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, „kad ću Davidu podići pravedan izdanak. Kralj će vladati i postupaće razborito, sprovodiće pravdu i pravednost u zemlji. U njegovim danima Juda će se spasti, Izrael će živeti spokojno. A on će se zvati ‘Gospod je naša pravednost.’” Jeremija 23:5-6

„Iz kog ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i iskupljenje;“ 1. Korinćanima 1:30

Ovi stihovi svedoče da je Sam Gospod naša Pravednost, Sam Isus „posta“ za nas pravednost. Njegovo ime je Pravedni Izdanak. Bog je rekao, „…od mene je njihova pravednost“ Isaija 54:17

Zapazite takođe šta je Pavle rekao: „Dakle, šta ćemo reći? Da su neznabošci, koji ne slediše pravednost, dostigli pravednost, pravednost koja je od vere. A Izrael, koji je sledio Zakon pravednosti, nije uspeo da postigne svrhu tog Zakona. Zašto? Zato što ga nije tražio verom, nego delima. Spotakli su se na „kamen spoticanja.” Rimljanima 9:30-32

Zašto su neznabošci stekli ovu pravednost, a Jevreji nisu? Koja je poenta Pavlove priče? Neznabošci nisu verovali u svoja sopstvena dela, oni su verovali u Boga i prihvatili Isusa za svog Spasitelja. Jevreji su odbacili Isusa i verovali u svoje sopstvene napore. Pravednost se nalazi u Isusu. Ako imate Isusa imate i pravednost Božju, ako nemate Isusa nemate ni ovu pravednost.

„Onoga koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi postanemo pravednost Božija u njemu.“ 2. Korinćanima 5:21 (videti i Rimljanima 8:1-4)

Mi smo postali pravednost Božja, u Hristu. U Hristu se nalazi ova pravednost. On je postao pravednost za nas. Drugim rečima, pravednost koju treba da primimo verom, ili pravednost kojom smo spaseni, nalazi se u samom životu Isusa Hrista. Zapazite šta Biblija kaže: „Kud god pođemo, uvek u svom telu trpimo smrtne patnje kakve je trpeo Gospod Isus, da se i Isusov život pokaže u našem telu. Jer mi koji smo živi uvek se nalazimo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, da se i Isusov život pokaže u našem smrtnom telu.“ 2. Korinćanima 4:10-11

Temelj za poruku pravednosti verom nalazi se u Hristovom prebivalištu u nama. Jedini razlog zbog kojeg postajemo pravedni je zato što sudelujemo u božanskoj, pravednoj Božjoj prirodi, primanjem života Isusa Hrista.

Zapazite šta Biblija kaže:

„Hrist u vama, nada slave.“ Kološanima 1:26,27

„Vi ste od Boga, dečice, i pobedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svetu.“ 1. Jovanova 4:4

„Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene.“ Galatima 2:20

„I da Hrist prebiva kroz veru u vašim srcima, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni.“ Efescima 3:17

„Sami sebe ispitajte jeste li u veri, sami sebe proverite. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hrist u vama? Osim ako niste odbačeni.“ 2. Korinćanima 13:5

„A ako je Hrist u vama, telo je zaista mrtvo zbog greha, ali Duh je život zbog pravednosti.“ Rimljanima 8:10

Dozvolite mi da ukažem na prvi stih u ovom poglavlju: „A ko se združi s Gospodom jedan je duh.1. Korinćanima 6:17.

Drugim rečima, kada se grešnik pokaje, on menja svoj život za Hristov. To donosi Božju prirodu, pravednost i posvećenje. Hristov život zauzima centralno mesto u poruci o pravednosti verom. To je razmena života, a ne modifikacija života.

Stoga, pravednost se nalazi u ličnosti, Isusu Hristu; nije u pitanju činiti ispravno, već biti ispravan. A biti ispravan se odnosi na naš duh ili dušu. To je unutrašnja stvar. Radi se o tome ko smo iznutra. Kada osoba istinski primi Božju pravednost verom, život te osobe će se promeniti. Promena uvek prati obraćenje, jer više ne živim ja, već Hrist živi u meni. (Galatima 2:20)

To znači, dragi Čitaoče, da se poruka o pravednosti verom temelji na tome da svako od nas primi pravedan Hristov život; Božansku Ličnost, koja je sam Hrist. Sve ovo je povezano sa ispravnim razumevanjem identiteta Svetog Duha. Razumevanje istinskog identiteta Svetog Duha, a to je Hristov život, pomaže nam da saznamo kako postajemo jedan duh sa Njim. Mi postajemo jedan duh sa Njim, kada primimo Njegov sopstveni život. U jevanđelju se radi o vraćanju života čoveku. Biblija nam kaže da se ovaj život nalazi u Njegovom Sinu i mi ga primamo, primajući Njegov duh. Jovan nam kaže: „A u ovome je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.“ 1. Jovanova 5:11-13

Kroz doktrinu o Trojstvu, Hrist se uzima od vernika; umesto da primimo Njegov život, mi primamo drugu ličnost/biće, pod imenom „Bog Sveti Duh.“ Ovo je direktan napad na temelj poruke o pravednosti verom. Mi primamo pravednost, primanjem Isusa, a ne druge ličnosti, pod imenom „Bog Sveti Duh,“ koja nikada nije iskusila čovečanstvo i nikada nije bila iskušana ili nadvladala iskušenje.

Nakon što sam shvatio istinski identitet Svetog Duha pravednost verom je postala značajna stvarnost za mene. To  je istaklo ono što je Isus učinio i što čini za mene i u meni; zato je to uveličalo Isusa u mom razumevanju. Odjednom, Pavlove reči „vi ste ispunjeni u njemu“ postale su vrhunac mog iskustva sa Njim. (Kološanima 2:10)

Zaista, Isus je sav moj svet; moj život, moja radost, moje sve.

Print Friendly, PDF & Email