Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Trojstvo u zvaničnom hrišćanstvu (1)

Hrišćani širom svijeta se međusobno razlikuju po svojim vjerovanjima, učenjima i običajima interpretirajući i živjeći na svoj način hrišćanstvo. U tom smislu među hrišćanima postoji i razlika po pitanju vjerovanja u Božji identitet. Navodimo dva učenja koja su dijametralno suprotna:

  • postoji jedan Bog kojeg čine tri jednake ličnosti Božanstva: Otac, Sin i Sveti Duh (ova nauka se naziva „Trojstvo“ i generalno je prihvaćena u gotovo cijelom zvaničnom hrišćanstvu);
  • postoji jedan Bog koji ima rođenog, stvarnog, doslovnog i bukvalnog Sina Isusa Hrista, dok Sveti Duh nije nikakva treća, posebna ili nezavisna ličnost Božanstva već Božji Duh, sastavni dio Boga

Temeljna doktrina i vjerovanje većine zvaničnog hrišćanskog svijeta jeste nauka o trojstvu. Trojstvo podrazumijeva da postoji trojedini Bog ili Bog kojeg čine tri božanske ličnosti – Otac, Sin i Sveti Duh. Prema trojstvu, Otac je Bog, Sin je Bog i Sveti Duh je Bog, ali svi oni čine jednog Boga. Otac, Sin i Sveti Duh su, prema nauci o trojstvu, jednaki i vječni, a kad ih je troje koji su vječni onda se kaže su-vječni ili ko-vječni. Bog je, na osnovu tog učenja, jedinstvo tri su-vječne ličnosti ili osobe.

Katolici i Trojstvo

Najveća vjerska zajednica na svijetu koja sebe naziva hrišćanskom, Katolička crkva, kaže da je „misterija Presvetog Trojstva glavna misterija hrišćanske vjere i života“. „To je tajna Boga u sebi samome. Tu je dakle izvor svih drugih vjerskih misterija, svjetlo koje ih osvjetljuje. To je temeljna i najvažnija nauka u redu vjerskih istina. Sva istorija spasenja samo je istorija objavljivanja pravog i jedinog Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, koji pomiruje i ujedinjuje sa sobom ljude koji su se odvratili od grijeha“, navodi se u Katoličkom katehizmu, paragrafi 232 do 267 gdje je detaljno objašnjeno crkveno učenje o trojstvu. 1.

Katolička crkva je u katehizmu objavila da je na Nikejskom saboru 325. godine prihvaćeno da je Sin „jednak sa Ocem, to jest jedan jedinstveni Bog sa njime“. „Prije svoga vaznesenja, Isus najavljuje slanje drugog Utješitelja, Duha Svetoga. Tako je Duh Sveti objavljen kao još jedna božanska osoba u odnosu prema Isusu i prema Ocu“.

Katolici su, kako sami tvrde, na Drugom sveopštem saboru 381. godine u Carigradu „ispovijedili vjeru u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca koji izlazi od Oca“. „Duh Sveti, koji je treća osoba Trojstva, jest Bog, jedan i jednak Bogu Ocu i Sinu, jedne suštine i jedne prirode“. „Vjerovanje Crkve na Carigradskom saboru ispovijeda: Duh Sveti se sa Ocem i Sinom skupa poštuje i zajedno slavi“. Katolička crkva u katehizmu ističe: „Trojstvo je jedno. Ne ispovijedamo tri boga, nego jednoga jedinog Boga u tri osobe. Božanske osobe ne dijele među sobom jedino božanstvo, nego je svaka od njih potpun Bog.“

Protestanti i Trojstvo

Slično ili identično kao katolici zastupaju i pravoslavne crkve u svijetu, ali i najveće protestantske zajednice.

Brojne baptističke crkve vjeruju u trojstvo:

„Vjerujemo u jednog Boga koji postoji u tri različite ličnosti: Oca, Sina i Svetog Duha.“ 2.

„Vjerujemo da postoji jedan i samo jedan živi i istiniti Bog koji je beskrajan, inteligentan Duh, Vrhovni vladar Neba i Zemlje, u jedinstvo Božanstva postoje tri osobe, Otac, Sin i Sveti Duh.“ 3.

„Postoji jedan i samo jedan živi i istiniti Bog. Vječni Bog sebe nam otkriva kao Oca, Sina i Svetoga Duha, sa različitim ličnim svojstvima, ali bez podjele prirode, suštine ili bića.“ 4.

I evanđelisti vjeruju u trojstvo:

„Vjerujemo da postoji samo jedan Bog, beskonačni Dizajner, Stvoritelj i Održavalac svega u ovom ili bilo kom univezumu od vječne prošlosti do vječne budućnosti. Božja priroda je trojedina, od tri savršene i vječne ličnosti Oca, Sina i Svetog Duha koji su jedno u biću i svrsi.“ 5.

Anglikanci imaju gotovo identično vjerovanje u trojstvo kao i katolici, baptisti, evangelici:

„Vjerovanje u Sveto Trojstvo. Postoji samo jedan živi i istiniti Bog, vječni, bez tijela, udova ili strasti; neograničene sile, mudrosti i božanstva; Tvorac i održavalac svega vidljivog i nevidiljivog. I u jedinstvu ovog Božanstva postoje tri Ličnosti, od jedne supstance, sile i vječnosti: Otac, Sin i Sveti Duh.” 6.

Adventisti i Trojstvo

Adventisti sedmog dana, čiji su osnivači-pioniri sredinom 19. vijeka vjerovali i tvrdili da je Katolička crkva paganski religijski sistem koji je u Bibliji označen pod različitim simboličnim imenima poput antihrist, savremeni Vavilon, zvijer, bludnica, mali rog…, 7.zvanično zastupaju nauku o trojstvu kao i Katolička, pravoslavna i ostale veće protestantske crkve.

„Postoji jedan Bog; Otac, Sin, i Sveti Duh, jedinstvo tri su-vječne Osobe…“, navode adventisti u svojim vjerovanjima. 8.

Trojstvo je kod adventista kao doktrina uvedeno postepeno, decenijama nakon smrti njihovih osnivača.9.

Katolička, adventistička i doktrine drugih najvećih zvaničnih hrišćanskih zajednica u svijetu u suštini tvrde da jedan Bog nije ni jedna od tri božanske ličnosti za sebe, nego sve tri zajedno. Istovremeno tvrde da Otac, Sin i Sveti Duh ne dijele jedno božanstvo nego su svaki od njih, za sebe, suština božanstva i potpuno Bog.

Postoje razlike među crkvama po pitanju trojstva u shvatanju i terminologiji iako je suština ustvari ista – svi oni vjeruju da je Bog jedna osoba koja se manifestuje kroz tri različite ličnosti.

Nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Katolički katekizam, Hrvatska biskupska konferencija, 1994.
2 http://www.tbccayce.com/beliefs/.
3 http://www.tbc.org/pages/page.asp?page_id=323648.
4 http://www.trinitysbc.com/our-beliefs.html.
5 http://www.evangelicalbeliefs.com/.
6 http://anglicansonline.org/basics/thirty-nine_articles.html.
7 Knjiga „Velika borba“, Elen G. Vajt; knjiga „Istina i naše vrijeme“, dr Valter Fajt, Preporod, Beograd.
8 https://www.adventist.org/en/beliefs/god/trinity/.
9 Publikacije o stavovima osnivača-pionira Adventnog pokreta o Božjem identitetu – „Božanstvo crno na bijelo“, „Sastavljanje mozaika“, „Živi glas Gospodnjih svjedoka“ na www.istinaotrojstvu.com; članak „Da li su pioniri vjerovali u trojstvo – mijenjanje doktrina“, Adrian Ebens, http://www.maranathamedia.rs.