Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Zašto je novorođenom hrišćaninu potreban Hrist da upravlja njegovim životom?

Novorođeni hrišćanin ima mir sa Bogom kroz Isusa Hrista, jer je priznao i odbacio sve svjesne i namjerne grijehe – pokajao se, učinio zaokret od starog života.

„Dakle, budući opravdani vjerom, imamo mir s Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista, kroz koga vjerom imamo pristup ovoj blagodati u kojoj stojimo, i radujmo se u nadi slave Božje“ (Rimljanima 5:1-2).

Iako novorođeni hrišćanin može da prizna i odbaci svaki svjesni i namjerni grijeh i više ne mora da bira svoju volju odnosno grijeh jer više nije tjelesan, on i dalje ne može sam po sebi da bira Božju volju na način kao što je mogao Adam od kada je stvoren pa do kada se razdvojio od Boga. Novorođeni hrišćanin može da služi i ugodi Bogu samo kroz Hrista – može da živi po Božjoj volji samo kroz Hrista.

„Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svijet da živimo kroz njega“ (1. Jovanova 4:9).

Zašto i kako možemo da ugodimo Bogu samo kroz Hrista?

Grijeh i stari život je ostavio posljedice na čovjeka i zato mu je potreban Hrist da upravlja njegovim životom nakon novorođenja.1.

Koje su to posljedice?

  • nepoznavanje ili pogrešno poznavanje Boga i Njegove volje za nas;
  • navike na grijeh koje nas navode da živimo po svojoj volji; 2.
  • sjećanja na grijeh koja nas navode da živimo po svojoj volji;
  • psiho-fizičke slabosti koje nas navode da živimo po svojoj volji.3.

Novorođenom čovjeku je potreban Hrist kao Gospod (ili Gospodar) u svakodnevnom životu kako bi čovjek živio u skladu sa Božjom voljom. Božja volja je volja da Hrist bude naš Gospod u životu.

 „Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim Sinom Isusom Hristom, našim Gospodom“ (1. Korinćanima 1:9).

„Služite Gospodaru, Hristu“ (Kološanima 3:24).

Samo jedan ljudski život je poznavao u potpunosti Boga i Božju volju i samo jedan ljudski život je iz ljubavi prema Bogu uvijek izabirao Božju volju i to do smrti – to je Hristov život. Hristov život je jedini ljudski život koji može da postoji u Božjem carstvu, prema standardima Božjeg carstva, i zato nam je Bog dao Hrista da bude naš Spasitelj i Gospod.

Dakle, novorođeni čovjek može duboko da se preispita, da prizna i odbaci svaki svjesni i namjerni grijeh, može da vjeruje i odriče se sebe, ali još uvijek nije osposobljen da sam po sebi živi po Božjoj volji, već Božju volju može ispuniti dozvoljavanjem Hristu da živi kroz njega. Na ovaj način čovjek može da služi i ugađa Bogu, kroz Hrista.

 „A Bog mira, koji je izveo iz mrtvih našeg Gospoda Isusa, velikog pastira ovaca, u krvi trajnog saveza, neka vas opremi svakim dobrom da vršite njegovu volju i neka preko Isusa Hrista čini u nama ono što mu je ugodno. Njemu neka je slava u vjekove vjekova. Amin“ (Jevrejima 13:20-21).

Trebamo biti vezani za Spasitelja svakodnevno do kraja života jer ćemo u suprotnom biti bogovi i u svom novom životu (kao što je Adam postao) kao što smo bili u starom životu.

Kroz svakodnevni život sa Hristom, novorođeni hrišćanin sve viši liči na Hrista. To znači da kroz život sa Hristom sve više upoznajemo Boga i Njegovu volju, stvaramo nove navike kojima se poništavaju stare navike, nova sjećanja i iskustva sa Bogom i Hristom zamjenjuju sjećanja na grijeh, a psiho-fizičke slabosti se neutrališu, i to je pobjednički život. Na taj način bićemo na slavu Bogu, našem Ocu.

„Ali hvala Bogu što nam daje pobjedu kroz našeg Gospoda Isusa Hrista“ (1. Korinćanima 15:57).

Svijet će moći konačno da vidi pobjedničko hrišćanstvo koje će privući mnoge grešnike da dođu Bogu.

Sada je pitanje kako se Hristu dopušta da živi svoj život kroz nas, da bude naš Gospod u svakodnevnom životu?

Nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email