Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Zašto je Sveti Duh u Bibliji okarakterisan kao ličnost?

U Bibliji postoje stihovi u kojima je Sveti Duh okarakterisan kao ličnost iako se nikome nikada nije pojavio kao ličnost, već se uvijek pojavljivao u simbolima ili pojavama kao što su „vjetar“, „vatra“, „golub“.1.

Sveti Duh razgovara i govori preko proroka.

„Tada Sedekija, Hananin sin, priđe Miheji, udari ga po obrazu i reče: Kako to da je Gospodnji Duh otišao od mene da bi govorio tebi?“ (1. Carevima 22:24).

„Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1:21).

„A Duh izričito govori da će u budućim vremenima neki otpasti od vjere, slušajući zavodljive duhove i nauke demonske…“ (1. Timoteju 4:1).

Sveti Duh daje ljudima duhovne darove.

„Ali sve to čini jedan te isti Duh, dijeleći te darove svakom pojedincu po svojoj volji“ (1. Korinćanima 12:11).

Sveti Duh tješi i uči ljude.

„Tada je za zajednice po cijeloj Judeji, Galileji i Samariji nastupilo razdoblje mira, u kom su se poučavali i hodili u strahu Gospodnjem i u utjehi Svetog Duha, umnožavajući se“ (Djela apostolska 9:31).

„O tome i govorimo, ne riječima kojima uči ljudska mudrost, nego onima kojima uči Duh, dok se služimo duhovnim riječima da objasnimo ono što je duhovno“ (1. Korinćanima 2:13).

Sveti Duh može biti ožalošćen, uvrijeđen.

„I ne žalostite Božji Sveti Duh, kojim ste zapečaćeni u dan otkupljenja“ (Efescima 4:30).

„…I ko vrijeđa Duh blagodati“ (Jevrejima 10:29).

Svetom Duhu se pripisuju Božje osobine kao što su svemoć, sveprisutnost, sveznanje.

„Anđeo joj reče: Sveti Duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zasjeniće te“ (Luka 1:35).

„Kuda da odem od Duha tvoga, kuda da pobjegnem od lica tvoga? Kada bih se i na nebo popeo, ti bi tamo bio, kada bih i u grob ležaj svoj prostro, ti bi i tamo bio“ (Psalmi 139:7-8).

„Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg“ (1. Korinćanima 2:11).

Ove i druge osobine su, kako zastupnici Trojstva kažu, osobine ličnosti i osobine Boga i stoga je Sveti Duh Bog, odnosno treće lice Božanstva jednako Bog kao i Otac i Sin, a svo troje čine jednog trojedinog Boga.

Iz ovih stihova gdje se navode osobine Svetog Duha kao što možemo i vidjeti i kako se to može jednostavno utvrditi, ako se uzme kontekst tih stihova, uočava se da je u pitanju Božji i Hristov Duh, a ne odvojena ili posebna ličnost.

Veoma je jednostavno zaključiti zašto se Svetom Duhu daju karakteristike ličnosti i karakteristike Boga. Sveti Duh je Božji Duh koji je sjedinjen sa Hristovim Duhom, a Bog i Hrist su ličnosti, i u tom smislu Sveti Duh je Božja i Hristova ličnost, i zato kada Biblija govori o Svetom Duhu kao o ličnosti to je isto kao da govori o Bogu ili Hristu posebno ili o obojici, zavisno od konteksta.2.

Sveti Duh ima osobine Boga ili Hrista zato što je On Božji i Hristov Duh, neodvojivi dio Boga i Hrista, život Božji i Hristov, um Božji i Hristov, priroda Božja i Hristova, sila Božja i Hristova, prisutnost Božja i Hristova… Konkretno, Bog i Hrist preko i kroz Svetog Duha razgovaraju i govore preko proroka, daju duhovne darove, tješe i uče, mogu biti ožalošćeni, uvrijeđeni… Isto tako, Sveti Duh je svemoćan, sveprisutan i ima sveznanje jer je neodvojivi dio Boga i Hrista koji su svemoćni, sveprisutni i imaju sveznanje.

Kada se pominje Sveti Duh u bilo kom kontekstu u Bibliji to je isto kao da se pominje Bog ili Hrist, a ne neka odvojena, posebna, treća ličnost Božanstva.

„Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da nijeste svoji“ (1. Korinćanima 6:19).

„Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama“ (1. Korinćanima 3:16).

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!” Zato više nisi sluga nego sin. A ako si sin, onda si i naslednik Božji kroz Hrista“ (Galatima 4:6-7).

„Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživjeće i vaša smrtna tijela svojim Duhom koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8:9-11).

Apostol Petar govori o prorocima iz Starog saveza koji su bili nadahnuti, stim da jednom kaže da je Hristov Duh bio u njima, a drugi put da su naučeni od Svetog Duha, čime izjednačava Hristov Duh sa Svetim Duhom.

„To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namijenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, unaprijed svjedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslijediti“ (1. Petrova 1:10-11).

„A najprije znajte ovo: nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg ličnog kazivanja. Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1:20-21).

Prema Bibliji, svako biće, uključujući Boga, Hrista i čovjeka, posjeduje spoljašnje obličje ili tijelo i duh. Duh nije samostalno posebno biće, već komponenta živog bića. Duh je uvijek nečiji. Duh nije osoba, već dio osobe. 3. Sveti Duh nije posebna samostalna osoba ili ličnost, već se identifikuje sa onim kome pripada, a to su Bog i Hrist.

Print Friendly, PDF & Email
16 Novembra 2019