Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Znate li šta je Trojstvo? (2)

Da pojednostavimo, izraz „Trojstvo“ odnosi se na jednog Boga u tri ličnosti.

Papa Jovan Pavle II je to ovako definisao: „Jedan Bog kome služimo, predstavlja jedinstvo Tri Božanske Ličnosti, „jednake po veličanstvu, nedeljive u krasoti,“ a ipak smo ga oduvek obožavali kao jednog Boga i tako mu služili.“ (JOHN PAUL II New Orleans; Saturday, 12 September 1987.)

Ova definicija se proširila na celo hrišćanstvo. Katolici i većina protestanata je prihvataju. Evo nekih primera iz protestantskih crkava:

 Anglikanska i metodistička crkva

 Ono što sledi, navedeno je pod brojem jedan u Simbolu Vere za obe crkve:

„Postoji samo jedan istinski, živi Bog, bez tela, delova ili strasti; beskonačne moći, mudrosti i dobrote; Tvorac i Održitelj svega vidljivog i nevidljivog. I u jedinstvu ovog Božanstva, nalaze se tri jednosuštinske Ličnosti, iste moći i večnosti; Otac, Sin i Sveti Duh.“ AnglicanChurch & the Methodist church states the same creed.

Prezviterijanska crkva

U jedinstvu Božanstva nalaze se tri jednosuštinske ličnosti, jednake po moći i večnosti: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Otac nije ni rođen niti proističe; Sin je u večnosti rođen od Oca, Sveti Duh večno proističe iz Oca i Sina.“

Crkva Adventista Sedmog Dana

„Postoji jedan Bog: Otac, Sin i Sveti Duh, jedinstvo tri podjednako večne Ličnosti.“ (Fundamentalna verovanja crkve ASD)

„Mi ne verujemo u tri Boga, već u jednog Boga koji se sastoji iz tri ličnosti. Ove tri ličnosti su u potpunosti jednosuštinske. U božanskom jedinstvu postoje tri podjednako večne i ravnopravne ličnosti, koje iako različite, predstavljaju jednog nedeljivog Boga.“ (Reflections page 9, the Biblical Research Institute for July, 2008. Seventh Day Adventist Church.)

Ovo je samo uzorak među mnogobrojnim primerima.

Takođe je važno da razumemo, da u shvatanju Trinitaraca, reč „ličnost“ ne označava biće. Tri ličnosti nije isto što i tri bića; zbog toga oni veruju da postoji samo jedan Bog, a ne tri. Većina teologa više voli da koristi izraz „hipostaza“ umesto „ličnost“ zato što je to reč koja ukazuje na teološki koncept ličnosti koji predstavlja nešto između ličnosti i individualnog bića. Koncept je objašnjen na sledeći način:

„Doktrina o životu u suštini Božanstva dovodi do toga da vidimo vrste postojanja koje je toliko neprirodno i jedinstveno, da ljudski um ima jako malo ili ni malo koristi od analogija koje pomažu u svim drugim slučajevima. Hipostaza je realno postojanje – čvrst suštinski oblik postojanja, a ne samo obično proisticanje, energija ili manifestacija – već je to posrednik između suštine i svojstva. To nije isto što i suština, jer ne postoje tri suštine (ili bića). To nije isto što i svojstvo, jer tri Ličnosti, svaka pojedinačno i podjednako poseduju božanska svojstva. Stoga je ljudski um pozvan da shvati pojam vrsta postojanja, koji je potpuno jedinstven i koji nije moguće uporediti i ilustrovati uobičajenim analogijama.“ (Dr. Shedd, History of Christian Doctrine, vol. i. p. 365 as quoted in Philip Schaff’s History of the Christian Church, Volume 3, Section 130, pages 676, 677)

Ova čudna ideja o Bogu je toliko teška za razumeti da je čak ni Avgustin nije razumeo. Avgustin je bio najuticajniji crkveni pisac u pogledu definisanja Trojstva i naširoko poštovan kao autoritet među Trinitarcima. O njemu je rečeno:

„Od svih otaca, odmah do Atanasija, Avgustin je obavljao najveću službu u prilog dogme o Trojstvu.“ Philip Schaff, History of the Christian Church, Volume 3, Section 131, page 684.

Avgustin je rekao, „Ako nas neko pita da definišemo Trojstvo, možemo samo reći, nije to, ovo ili ono.“ (Augustine, as quoted in Philip Schaff’s History of the Christian Church, Volume 3, Section 130, page 672)

Atanasije, jedan od najranijih i najuticajnijih propagatora Trojstva, „iskreno je priznao, da kada god je primoravao sebe da razmišlja o božanstvu Logosa, njegovi posvećeni, nepokolebljivi napori mu ništa nisu doneli; što je više razmišljao, sve je manje shvatao, i što je više pisao, sve je manje bio u stanju da izrazi svoje misli.“ (Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 5, paragraph 1, as quoted in Alonzo T. Jones’ The Two Republics, page 334.)

Atanasije i Avgustin, dva čoveka, koja su više učinila za formulisanje doktrine o Trojstvu od bilo koga drugog, obojca su priznali da nisu razumeli Trojstvo, niti su mogli da ga definišu. Ovaj koncept o Bogu, zbunjujući i misteriozan kao što jeste, najšire je prihvaćen i zastupljen među hrišćanima.

Triteizam

Još jedan pogled koji nije tako široko prihvaćen kao Trojstvo, a ipak je opšte poznat, naziva se „Triteizam.“

Triteizam je koncept po kome se Božanstvo iz Biblije sastoji od tri različita bića/boga, koji su jedno po svojim ciljevima, prirodi, planovima i svrsi. Ovaj koncept ne uči o Jednom Bogu, već o jednom Božanstvu, koje se sastoji od tri boga.

Molim vas da zapazite tačku 4 u Atansijevom kredu. „Ni odbacivanje ličnosti; ni razdvajanje suštine.“ Izraz „ni razdvajanje suštine“ direktno ukazuje na ono što se naziva „Triteizam.“ Prema ortodoksnim Trinitarcima, Triteizam razdvaja suštinu Boga na tri odvojena Bića, tri boga, zato se i zove Tri-teizam. Zapazite sledeću definiciju „ortodoksnog Trojstva“ u kojoj je izneta i definicija Triteizma.

„…termin „ličnost (hipostaza), ne sme se ovde uzeti u smislu koji je danas rasprostranjen među ljudima kao da su tri ličnosti, tri različita pojedinca, ili tri samosvesna, odvojena delujuća bića. Trinitarno shvatanje ličnosti leži negde između pukog oblika manifestacije ili ličnosti koja bi vodila do Triteizma i ideje o nezavisnoj ograničenoj ljudskoj ličnosti, koja bi rezultovala Triteizmom. Drugim rečima, izbegava… unitarno Trojstvo, trostrukog pojma i aspekta jednog istog bića, i ….triteističko Trojstvo, tri različita i odvojena bića.“ (Philip Schaff, History of the Christian Church, Volume 3, Section 130, pages 676, 677).

Zapazite da je Triteizam definisan kao ideja da Bog postoji u tri ličnosti, koje predstavljaju „tri različita pojedinca, ili tri samosvesna bića nezavisnog delovanja.“

Ukratko, Trojstvo uči „Jedan Bog sastavljen od tri ličnosti,“ dok Tri-teizam uči, „Jedno Božanstvo sačinjeno od tri bića,“ stoga tri Boga.

Jedinstvenost/modalizam

Još jedan pogled koji je takođe poznat, ali ne tako široko prihvaćen je „samo Isus“ ili Modalizam. Ovo verovanje uči da postoji jedan Bog, jednina, božanski Duh ili biće, koje se manifestuje kao tri moda/manifestacije: Otac, Sin i Sveti Duh.

Srž ove doktrine je da je Isus Otac i da je Isus Sveti Duh; samo jedna ličnost/biće sa tri manifestacije.

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email